Makomat Iman [2]
KH. Hasan Mustafa
Iman (Perbawa Iblis ti Kenca)

Barang cat kana gelaran iman, dipuntangan ku perbawa iblis sabeulah ti kenca: Ah keur naon da geus nyata. Naon untungna nu ngalakonan? Nu percaya?

Geuning aing acan manggih nu baha matak cilaka, nu henteu ngandel dipaksa. Angguran tambah susah, tambah hina, tambah matak ngarugikeun harta-banda.Wondening sieun ku kolot atawa ku baraya, eta mah beunang ku pura-pura. Geuning aing sok milampah, sok nyingkahan sabot di pasamoan sieun kaperego ku kolot ku baraya. Geuning sok ngaenyakeun kana caritaan kolot ari keur ditanya mah. Sakitu oge cukup. Montong tisusut tidungdung teuing melaan kamistian nutur raratan beja, selang-selang bae, da loba deui nu misti, bubuhan di dunya kudu nyiar kasenangan; sugan kolot-kolot oge atawa baraya ngamara’lum, moal maksa reujeung karipuhan ku badan sumawonna ati. Ari aing tea, masih tisusut tidungdung oge, renghap ranjug nyiar kapujian, da moal dah bawang dah kapas. Naon pitandaeunana?
Ceuk kolot: Gusti Allah nu ngadamel aing. Tah nu matak aing sok bakti, boh ka Gusti Allah boh ka kolot-kolot ngarah disebut bageur bae. Cek kolot: Gusti Allah miwarangan malaikat Jabrail mawa Qur’an ka Rosululloh; kajeun teuing, dipercaya meureun kitu, henteu dipercaya meureun kitu keneh. Wondening geus bukti sakumaha beja, entong susah, urang diajar harita bae, kana milampah Islam ku badan percaya ku ati, da kana barang bukti katenjo ku mata kadenge ku ceuli karasa ku ati, malah leuwih utama tinimbang cape ti ayeuna mah. Da aing mah rajeun soteh milampah, bawaning ngandel ka beja bae, supaya kanyahoan ku nu ngabejakeun. Cek kolot: Gusti Allah maparin kitab-kitab bacaeun ummat-ummatna, dicandak ku para Rosul, meureun bae kitu tea mah; tapi rek ngandel mah teu kudu disuratan; anadene kasampurnaanana nu jadi Allah mah, naha make dipikaserab? Sabab ayana Allah oge, karek beja, ti mana pikaserabeunana ku kasampurnaanana? Nya kitu deui ku Rosul, kasampurnaanana, henteu perlu dipikaserab, sabab ayana Rosul oge karek beja! Percaya oge bara-bara, moal burung disebut mu’min.

Lebah dieu luut-leet kesang, hayang mancat hambalanana, lewang. Batan mancat anggur mundur, lamun keukeuh nurutkeun kereteg perbawa kapangeranan, Iblis susumbar: Jor bae teu beunang diingetan mah! Rasakeun henteu beunang di dieu, sugan di ditu! Moal weleh da bongan wangkelang, dimana beunangna bae, da moal burung ngulampreng deui ka dieu, satungtung hirup keneh mah.

Iman (Perbawa Kapangeranan ti Katuhu)

Barang cat kana gelaran iman, bray padang ati ku perbawa kapangeranan ti katuhu, aya sereset hate tambah tetep: Nya kudu aing percaya kana caritaan kolot, kudu dilakonan ku jasad sagala titahanana, kudu singkahan ku badan sagala laranganana, bisi dipikageuleuh, temahna disapaherang. Nya kudu aing percaya kana caritaan kolot, aing damelan Allah ta’ala, nu miwarang Rosululloh, miwarang mawa Qur’an ka malaikat, dijurubasaan ku ulama-ulama. Kolot-kolot moal enya ngaromong ngan darapon bae. Aing mah darma lalakon, meureun lila-lila bukti. Sahadena ge aing manggih bukti keur teu ngandel, nampa parentah keur teu ngalakonan; leuwih hade aing ngandel heula kana beja samemeh manggih bukti, milampah parentah samemeh kaharti, tinimbang ti aing geugeumeueun mah. Beja ge ari panjang-panjang teuing mah moal bohong sarerea, sabab salilana aing ngalakonan parentah Islam ku badan, tacan beakeun daya jeung upaya sacukupna, geuning henteu jadi karugian ka sorangan atawa ka anu lian. Henteu rek nanyakeun sababna misti atawa sababna ulah, sieun dijawab ku kolot: Ulah ngorobokan, hayang dibejer-beaskeun, pamali! Angguran ngandel kana beja bae, rugi untung kumaha jaga. Tapi geus karasa ku aing, batan rugi, baraya-baraya hanteu ngarewa pedah milampah Islam, angguran loba nu nyaah, turug-turug cek kolot nu ngadamel aing teh Allah, andel bae! Da teu umum jadi sorangan. Ana miwarang utusan malaikat Jabrail, andel bae, da pantesna oge anu agung loba kongkoneun: ana miwarang jurubasa jeung panata ku bangsa aing lampah Islam ku jasadna Rosululloh, lampah iman ku atina Rosululloh, supaya beunang ditiru. Cek kolot: Gusti Allah ngirim Kitab, bawaan para Anbiya, andel bae, bacaeun ummatna, dibasa keun ku bangsana nu meunang ilham pangarti kana eta Kitab. Cek kolot: Aya poe panganggeusan, andel bae, da geus tangtu isukan aya pageto, teu,umum euweuh tungtungna.; Cek kolot: Papasten ngeunah jeung teu ngeunah ti Gusti Allah, andel bae, sabab henteu beunang dipaksa hayang ngeunah embung teu ngeunah, cacakan urusan dunya, aherat mah tacan kasorang. Angguranggur ayeuna mah ngalanggengkeun kana milampah rukun Islam sakur nu wajibna ka sorangan, ku aing singkahan laranganana. Moat mikirkeun aherat, ngan hayang kapuji bae di dunya, jeung netepkeun percaya kana beja tadi tea, supaya lampah terus jeung ati, badan keur milampah Islam, nyawa keur milampah iman. Kamistian anu jadi Allah kudu lengkep, boga sipat dua puluh, pakeeunana sorangan. Kamistian anu jadi Rosul kudu lengkep sipat opat, wenangna di Allah hiji, wenangna di Rosul hiji, pakeun kasampurnaan sorangan. Cek aing sageuy teu nyorot ka aing. Gusti Allah kawulaaneun; Rosul Allah picontoeun.

Lebah dieu rek mancat kana gelaran soleh, dilandian jalmana soleh.

Iklan