Makomat Kurbah [7]
KH. Hasan Mustafa
Kurbah

Alah! Alah! Alah!
Aeh! Aeh! Aeh!

Ma’ari andika ka mana? Da ieu mah anu kaula.
Sipat andika di mana? Da ieu mah anu kaula.
Af’al andika di mana? Da ieu mah anu kaula.

Reup janteng huleng ngahuleng, rarasaan lain beurang lain peuting, lain panas lain tiis, lain poyan lain iuh, lain caang lain poek, lain handap lain luhur, lain aing lain itu. Aing sima kalindih ku uluhiayah, itu sinna kalindih ku ubudiyah; disebut aing da itu, disebut itu da aing, disebut aing bet ngewa kalindih ma’ari, disebut itu bet ngewa, eukeur kajalaliyahan Hayu atuh urang sabanda saboga, ka cai urang saleuwi, ka darat urang salogak!
Jamaliyah jieun urang! Jalaliyah jieun urang! Wah! Naha make papatungan, aya tetelahan dua, karek nyata ka-Allah-an? Ih! Lain! Ulah lali ka wiwitan. Uluhiyah asal kapangeranan, ubudiyah ngaran aing ti leuleutik. Runtag soteh ngadu rasa pada rasa, moal cacad ku ngaran. Geura rasakeun! Ulen oge moal leungit ngaran ketan, bata oge moal leungit ngaran taneuh, gula oge moal leungit nganan kawung. Ngan ayeuna leungit rasa ganti rasa. Baheula mah henteu saban¬da saboga, ayeuna mah sabanda saboga; bareto mah henteu sasuka saduka, ayeuna mah sasuka saduka. Ayeuna mah moal tunggu beja heula, anu lulus ka ditu lulus ka aing, anu bengkah ka ditu bengkah ka aing, najan aing teu kudu istori heula. Baheula mah pundung ti indung ka bapa, pundung ti bapa ka indung, lila-lila bebeja ka astanana, lila-lila barang penta ka Allahna, lila-lila torojogan ka Allahna.
Ayeuna mah naha bet istori heula? Ayeuna mah naha bet barang penta heula? Mun rasakeun kama’anian sorangan! Ngeunah bae jamaliyah nu nan¬dangan; henteu ngeunah jalaliyah nu nandangan. Lamun enya ganti uni pindah mangsa, ti baheula sahadat teu ganti rupa. Lamun enya pindah tata pindah basa, pindah rupa kalakuan ka-lslaman, nyebut Allah ti baheula teu dirobah; Rosulul¬loh tepi ka maqomi’l-qurbah. Ngan sakitu kaapesan ubudiyah moal idrak kana datna Uluhiyah.

Idrak mah kudu katimu, timu kudu ku bangsana, di aing ngan aya lima anu dohir;
1. ambeu, kabisana nyaho di seungit,
2. rasa; bisana nyaho di amis di pait,
3. awas; bisana nyaho di rupa,
4. pangdenge; bisana nyaho di sora,
5. antel; bisana nyaho di lemes di kasar.

Anu batin dina nyawa: aya akal, bisana nyaho di nu kapikir; aya sangka, bisana ka nu disangka; aya yakin, bisana ngan ka nu bukti.
Eta kabeh lain lawan papanggihan jeung uluhiyah. Aya oge kapanggihna lamun teu kapanggih, timuna lamun teu jongok, ngan cirina anu bukti, kumaha jejegna aing dina pangkat ubudiyah lamun jejeg asal-asalna, henteu pahili nya ngancik, henteu salia nya pangkat: Asal aing tina seuneu, nuturkeun cahyaning hayat; asal aing tina taneuh, nuturkeun cahyaning elmu; asal aing tina cai nutur¬keun cahyaning iradat; asal aing tina angin, nuturkeun cahyaning kudrat; jejeg panceg sarua papak beuratna, dibarengan ku duriat eling ngapung kana datna uluhiyah; elmu gumelar kana sipat rahmaniyah; iradat ngocor kana laut musahadah; kudrat anu ngobahkeun kana pucuk hayat. Nu matak tajalli wama, per¬buka henteu sarua, masing-masing teu pahili, sabogana sabogana, perbawa pucuking seuneu bari eling katebak ku barat kudrat, ana nyorot kana taneuh, aya caang aya surem, aya panas aya tiis, aya beureum aya bodas, aya hejo aya paul; kumaha bagianana perbawaning iradat. Lebah kokocoran cai, aya kiruh aya herang, aya leler aya tarik, aya banjir aya orot, kunang-kurang pangoboran ti hayatna, moal bisa taneuh narimakeun inya, lamun taya wawatek elmu, tangtuna pasalingsingan, balukama kabanjiran teu elmuan, kacaangan teu elmuan, kaanginan teu elmuan; nu matak pabanding-banding, angin wawateking kudrat ngagedagkeun pucuk hayat, ngoboran ka napas aing; aing kasampak keur eling geus tangtu saban napas ganti-ganti, nu kaluar nu ka jero; keur di luar keur di jero, moal pahili tajalli, nya rasa moal sarua, bagian tina hayatna, diobahkeun ku kudratna, ngoboran ka iradatna, ditampa ku yakin aing pasihan moal ka¬bilang, panampa taya tungtungna! Anu matak moal katimu lamun kurang ngabandingna.
Cirina anu geus sampuma dina kagustianana, dianggap ku nu sampuma dina kaabdian. Di ditu aya istighna, di dieu aya iftiqor, nu matak moal katimu lamun masih boga sangka.
Ari dat aya buktina, puguh enya di aing aya ma’ari; aing disebut nu hirup, meureun katitipan hayat, tapi hayat teh nu mana? Usik malik mah tapakna! Di aing aya pangarti, aing disebut nu ngarti, meureun katitipanm elmu, tapi elmu teh nu mana? Beureum-hideung beunang mata, harus-henteu beunang ceuli, pait-peuheur beunang rasa, bau-seungit beunang ambeu, eta mah beunang malumat, tapak elmu di ma’ari; nu matak nu mana elmu teh?

Aing disebut nu daek, tangtu ku boga iradat baris ngagelarkeun kudrat, ari enggeus brag gumelar, indit diuk tapak iradat, dikaulakeun ku kudrat, nu nyata kabeh tapakna.

Aing disebut ngadenge, ku sabab boga pangdenge; soara nu kadenge ngan jadi tapakna bae, ari pangdenge nu mana? Nya kitu basar jeung kalam ma’ari dipiriwinci, nyaeta nafsiyah aing, tapi teu nyata buktina!

Ieu nu di ubudiyah geura babar jeung ma’ari uluhiyah, sarua moal katimu, da timuna ku teu timu! Pieunteungeun kana datna uluhiyah. Ari tajalli mah rasa, leungit rasana dat aing, kasima uluhiyah, disarebut tajalli dat, perbuka rasaning sima ilang salian ti itu; lamun dat ku tajalli dat, bagian maqomi’l-qur¬bah. Mun sipat sima, da aing kalindih ku sipatna uluhiyah, disebut tajalli sipat, ilang tina rahmaniyah, bagian maqom shadikin. Lamun af’al sima, da aing kalin¬dih ku afalna uluhiyah, disarebut tajalli af’al, bagian maqomi’l-awwam, nyem¬bah sabab rububiyah, ngawulana ku ibadah, gede dohir batan batin, gede jasad batan nyawa. Lima panigkat nu bogaeun maqom eta, lengkepna di ubudiyah. Elmu wawatekna taneuh, boga pirasat darma nampa anu datang. Iradat wawatek¬na cai, ngocor ka mana kersana. Ieu dua wawatek asor, jadina nu tujuh tea; wahangan kumaha cai, cai kumaha wahangan. Kudrat ngagelarkeun seja, nyam¬beran ka congo hayat, buktina nyembah ku jasad, buktina awas ku tekad. Hayat buktina nyaeling, kumaha beurat duniat, masih disamberan angin, lamun gede tambah hurung, lamun leutik matak pareum; tapi lamun jeung pitulung, masih geus kakalincesan, cekas deui cekas deui; masih kiruh masih tanggeung, herang deui herang deui.
Jadi aing asal opat, nu dua perbawa handap, tiwas lamun kapoekan; nu dua perbawa luhur, tiwas lamun kapareuman. Nu matak layeut wawatek, nu ngedeng gede elingna, nu nangtung gede pohona, nu matak silih eledan, nu salat nangtung jeung ruku, kagedean hayat kudrat, nyata sipat uluhiyah; nu keur sujud nu keur lungguh, kagedean wawatek elmu jeung iradat, nyata sipat ubudiyah; jadi ka mana beuratna. Beurat teuing basariyah matak nambleg teu nga¬jungjug: beurat teuing uluhiyah matak ilang pancadria; nu matak geus jadi basa: rejeki teu pahili-hili, bagja teu paala-ala, kakara ngaran sampuma kalamatul insaniyah, bisa ngabagina asal; cara pangkat Rosuluhloh, metakeun kapangeranan ku elingna, ku kudratna; metakeun kakaulaan ku elmuna, ku iradatna. Balukama taya nu diasih nu disanak, nu dipasrahan uluhiyah, taya deui nu dilandih katelah ubudiyahna, jejeg ka luhur ka handap, kajaba ti anjeunnanana, jadi tutup pang¬heulana, jadi conto ti pandeuri. Geura prak agus ngawula, ngawula ka eling aing, ngawula ka elmu aing, ngawula ka iradat aing, ngawula ka kudrat aing, nigawula ka denge aing, ngawula ka awas aing, ngawula ka kalam aing, moal enya ngawula lamun aing teu boga ma‘ari.
Majar ulah boga rasa, disembah keur nyembah, nyembah pan keur di¬sembah; sanyaahna deungeun moal sarua nyaahna cara sorangan; sasieun-sieunna ku deungeun moal enya sieun cara ku sorangan. Ma’ari jadi hantaran gumelar jasad Muhammad, nyontoan kasampumaan ku kaubudiyahanana ngajungjung kauluhiyahanana. Ana tepa ka ummatna nu meunang kawilayalian, ngayuh ka¬luhuranana ti pangkat kanubuwahan; ana tepa ka guru nu jadi lantaran aing, dohirna lampah jasadna, batinna yakin imanna; saha nu beurat sabeulah, tandana kacilakaan. Raket kumaha resepna, bekel ti jaman sahadah, mimiti nuturkeun iman, hayang nepi ka nyahona, geus nyaho hayang wawuh, geus wawuh hayang resepna; lamun paler elmu, wawuh teu paedah, moal bumela ka wawuh, tega keneh tega keneh; moal wawuh sabab nyaho, nyaho ge taya gunana, lamun niyáho pan poho, poho mah sasatna euweuh, aya soteh cek enyana, tapi teu paedah ayana; aya henteu matak era, henteu paedah mulyana, mulyana lain ku rasa; dimulyakeun meureun mulya, diapeskeun meureun apes, da pangkat uluhiyah mah pangeunteungan ubudiyah. Lamun kacida handapna, uluhiyah sipatna, uluhiyah teu sipatan; lamun disebut jeung datna, leungit ka-Allah-anana. Allah soteh ngan babasan, lamun teu sieun teu era; nu matak agung soteh Gusti Allah, cek nu rumasa hina; murah soteh Gusti Allah cek nu rumasa nampa; matak sieun soteh Gusti Allah, cek nu rumasa kapurba. Kapan menak oge hina ceuk somah nu mancangah mah; kaya oge cumah cek rasa nu tara menta mah; kapan ngelmu oge cumah cek rasa nu hayang mah; kapan eling oge cumah cek rasa anu teu sono mah: kapan wawuh oge cumah, cek rasa anu teu resep mah. Nu matak geus jadi basa: rasa teu beunang ku beja, kangeunah moal sarua, kumalia bagianana, sarasana-sarasana. Nu matak dirasiahkeun, lain teu bisa nyaritakeun, tapi kumaha pipokeun.
Seuneu teu panas ngaranna, gula teu amis ngaranna; bukti ngawulaan ati, ngawula nuturkeun rasa, indung bapa kari bangsa, manggih bela ka duriat. Nya hirup-hirup di nuhun, nya paeh-paeh di rampes, najan jadi purah-purah, tilalah bela kasuka, ngawula ti babaheula, niat kumaha nya rasa aing ayeuna nya yakin moal lali ka wiwitan nu opat, boga perbawa karek genah, da asalna: bumi ngan¬cik di pikuring, cai darma lumampah, angin darma ngagedagkeun, seuneu darma nyaangan. Taneuh asalna ti cai, gorengna ana ngiruhan; cai asalna ti angin, goreng ana mapag angin; angin asalna ti seuneu, goreng ana keur mareuman. Nu matak geus jadi basa, nu asih dipulang sengit, benerna eling ka asal, angin ngagoyangkeun cahya, cai lulus nutur anus, taneuh darma ngawadahan. Sundana angin teh napsu, purah ngagedagkeun nyawa, Sundana cai teh karep, purah maksa da ngawula; Sundana taneuh teh elmu, purah ngawaskeun cahaya, bisi pahili jeung lain, bisi sulaya jeung asal. Matak runtag panggahota, mun nu opat marojengja.
Anu jadi ka-Ahlah-an, wisesa di kalanggengan, nu matak aya babasan: kapirit pajali-jali, haramay pajegang-jegang, angen keuna ku cocoban, nya lungguh dina kukulian, mun ngapung kana jungjunan; rasa rumasa boga nyawa kakurungan. Sundana teh: Pung ka luhur pung ka handap, lamun masih di¬caangan; rek ngapung kudu jeung suwung, ka handap mamawa baka. Gusti agung ku tanajul, nyukakeun ka nu tihandap; ngawula mulya ku seba, awas kana pamuntangan; guru agung ku ngawuruk, santri mulya ku tatanya; beunghar mulya ku baralian, malarat mulya ku menta; menak mulya ku someah, rahayat mulya ku rendah; raja mulya ku adilna, abdi mulya ku nurutna. Hidayah ka-¬Pangeranan maksa najan teu rumasa menta ka nu rasa boga, nanya ka nu rasa bisa. Nu matak ari nyalahan sok nipuh ku kabongananana. Hina teu rumasa hina, mulya teu rumasa mulya. Nu pinter sok ngarasula, teu tahan ku nu naranya, nu beunghar sok ngarasula, teu tahan ku nu marenta. Henteu boga rumasa bongan ngaku banda batur; henteu boga rumasa bongan mungkir ka milik pribadi. Nu jadi dingding paminding ulah kalinglap sasama, buburuhun cara batur, sangsara cara sasama. Iman dibungkus sare’at, nya tata aya tenjoeun, nya basa aya denge¬eun, rapih dalit jeung pangampih, bear basa jeung sasama, rapih ka dieu ka ditu, pait daging jeung pahang tulang, ngawula pada ngawula, lain hayang dicirian. Undak luhur pamakaman, hayang kaciri diasih, umaku jadi seliran, dibedakeun jeung sasama, cul sara tata nagara, ngarah kalao nu lian. Nu dipambrih kasenang¬an keur di dunya, ngarah rebo ku sosoroh, ngarah ladang paruruban, micara barang nu langka, majarkeun kasampurnaan. Sampurna perbawa setan. Hayang cukul ku panipu, ngajual kapangeranan kana lalab rumbah, sanggup kana ka¬dunyaan, nganar poho ka aherat; hayang disebut karamat, mulya kakasih Pange¬ran, ngalejo ka nu paroho, puguh merong, tinggal conto, jauh Nabi deukeut guru, nu mulya pan ngawula, teu pambrih ka sugih dohir, wayahna sangsara jasad, mihapekeun payakinan, nu jadi kapangeranan.
Ari jalanna cilaka lantaran katideresa, rasana keur kajongjonan, dilinglap ku tipu daya, dina jalan pancadria anu lima; ditungtungan ku palsu nu matak bingung, ceuli disamur pangdenge, dedengean sok disebut sawarga tan katingal¬an. Mata dipalsu paningal, rasa dipalsu pangrasa, ambeu dipalsu pangambeu; saalusna-saalusna, saagungna saagungna, samulyana samulyana, ngarah tepi ka kasampurnaan. Sumawonna perbawa ati setan, asal ngimankeun ka gaib, di¬wawuhan ku rohani, nu tukang mukakeun rasiah, weruh sadurung winarah, bangsa jin atawa iblis, sanggup munjulkeun darajat. Ciciren di kawalian, boga watek tina seuneu, sukana katakaburan, ana tepi ka sobatna, ngakukeun punjul tl batur, nyaho ka nu samar-samar, naksir umur naksir bagja, norah barang nu teu nyata, ana nyata kabeneran, balukarna percaya anu balangah, mulya hayang dicirian, ukur hayang ditandaan, ngarah betah ngeunah rasa, da aing boga uku ran.
Majar rasiah Pangeran, moal enya rasiah dimurah-maneh ka jalma bedah rasiah, da Allah mah nyumput ulah dihalangan; rasiah aya di rasa, teu beunang diuar-aer masih hayang nguar-ngaer. Aya oge nu dipambrih ku aing mah, hayang didingding paminding, ulah diberean jalan rasiah; bisa mukakeun cara dina pangkat khullah, rasa sabanda saboga, pangrungu leuwih ti batur, awas leuwih ti nu lian, iradat kudu laksana, pangaweruh tanpa guru; kudrat di kapangeranan, balukarna moal tahan ngarasiah.
Eta muga-muga sakira moal katahan, ulah dipaparinkeun, kuriak katara¬jang ditipu-tipu ku napsu, mokaha nguar-ngaerkeun. Kitu deui ciciren jadi ka¬kasih, ibadah leuwih ti mista, akal ilang pancadria, sasat nyata tandaning ka¬pangenanan, kanyahoan ku nu lian, ku batur-batur ku timu, ku sorangan teu karasa; kakarek enya kakasih henteu kaciri cara nu mikaasihna; disusul ku nu kalinglung, diteang bari midangdam, kapanggih bari pahili, kaliwat memeh di¬teang, dienya-enya bet lain, dilain-lain bet enya, kahalangan ku babasan, ka¬pindingan ku pipiniding.
Naha ari kakasih kaciri memeh ngabukti, katara tacan wakcana? Ari kitu tea mah meureun ulah rek ngabibisani, nya rasa moal sarua, kapan hijab teh halangan, batin kahalangan dohir. Nafsiyahna nu jadi dat, kapindingani ku nafsiyah, nyaeta ku datna aing. Ari sipat uluhiyah kapindingan ku sipat aing, ari asma uluhiyah kapindingani ku asma aing; ari afal uluhiyah kapinidingan ku af’al aing. Anu matak nu sejen rasa tara manjangkeun pikiran, moro anu teu kasusul; anu nyata bae heula, diubaran ku babasan: Dohirna elmu Ki Anu batinna mah elmu Robbul’alamin; dohirna beunang Ki Anu batinna mah damel¬an Robbul’alamin. Lamun geus tibalik rasa, tangtuna tibalik basa, basa sajeroning rasa, heula batin batan dohir; dohirna mah damelan Robbul’alamin, batinna jieun Ki Anu, sabab hese mikir dohir batan batin.
Tapi enya teuinganan, kumaha teu rek kagembang narajang nu jongjon poho, asal kasieun manusa ku panorah nu waspada, ku digjaya nu lalangka, datang idlafat syaitaniyah, lantaran nu wawuh jeung jin atawa sihir dedemit, nu teu kadeuleu ku mata, beda jeung adat biasa.
Bijilna ieu carita ti jalma anu dipercaya jiga jalma seselirani, babaran rupa pandita. Jung ngajungjung darajatna ku wisaya, panggelo ka nu paroho. Puguh geus nyata cirina, yen eta perbawa setan. Balukarna waspada kana patangan, paranti buburuh nipu, waspada kana cilaka, paranti ngarah kiparat, waspada kana tatamba, paranti ngarah pamulang. Kanyataan tara di jalma jatnika, kudu di jalma sangsara, nyatu sore henteu isuk, loba teuing pasanggupan, itikurih ka¬dohiran, beakeun teu samaneheun. Da lamun lain setan mah, hidayat kapange¬nanan sunat batur, maneh heula, ngaririkip kawalian, moal bet ceuli lentaheun, moal bet nyinu rombengeun. Kitu soteh ditipu ku kawawuhan, dilinglap ku kasobatan. Ngarah cilaka sorangan, mawa-mawa nu percaya, mihape kamanusa¬an, jalma ngandel ka jelema, disipuh ku kasantrian. moal setan mah nandang sorangan, moal hade jin mah ngajungkiring soranigan; mending nyieun jelema piwakileun, ngolo nu barodo, ngalejo nu parohona.
Nu inget mah moal beunang diwisaya, ingeteun papatah kolot: nya hirup ulah rayungan, nu ngora ulah gembangan, ulah regas harupateun, ulah sok roh¬-roh pondoheun, masing asak nya jeujeuhan, satengah jeung satengah, ulah kaburu ku napsu, hanjakal tara ti heula. Nu dipatangankeun aherat kabengbat ku dunya keneh; anu disiar pangeran kagembang ku setan keneh; anu dipambrih di batin pahili jeung dohir keneh; majar mapay jalan paeh sabab keur hirup keneh. Kari aing ngacacang di rahmaniyah, ngadadar pangrasa nyawa. Enya pisan rahmaniyah kasampumaan, sipatna kapangeranan, nu teu aya wates wangenna, ngidul teu aya tungtungna, ngaler teu aya tungtungna, wetan teu aya tungtungna, kuton teu aya tungtungna, luhur teu aya tungtungna, handap teu aya tungtungna, jeung sapangeusina kabeh, ulah rek dipilih kasih, pagirang¬-girang tampian, papak timbang tarajuna!

Dohir lawanna jeung batin, batin lawanna jeung dohin; malaikat lawanna setan, setan lawanna malaikat; jasad lawanna nyawa, nyawa lawanna jasad; sawarga lawanna naraka, naraka lawanna sawarga; bagja lawanna cilaka, cilaka lawanna bagja; untung lawanna rugi, rugi lawanna untung, ngeunah tawanna teu ngeunah, teu ngeunah lawanna ngeunah. Papak rata nu boga henteu pilihan, gumelar ku iradatna, moal aya handeueulna. Beda soteh cek nu poho, nyebut hade nyebut goreng, nyebut ngeunah jeung teu ngeunah, ngawuha ka pangabetah, tabeatna basyariyah Tatapi sakitu deui moal hade kajongjonan, moal itu tinggal ieu; diburu itu bet lain, diburu ieu bet lain, da sipat uluhiyah mah disusul taya tungtungna, diteang taya anggeusna, leuwih suni batan suni, teuwih lita batan lita, jeung muntir taya mimitina, pulang-anting teu tungtungan. Buktina aing keur leutik, nu matak sieun ku bapa, sieun ku sapa-herangna. Bapa nyaah ka anak, sugan aya pangbalikan, indung nyaah ka anak, sugan aya pangblikan; indung nyaaheun ka anak, ingeteun keur ngaheujeunkeun. Ibadah ku sabab ngandel, ganjaran sabab ibadah; ngandel pangirim ti ditu lantaran daek ibadah. Nu matak suhud ku ngandel, nu matak hayang ku suhud, nu matak wawuh ku sono, nu matak dalit ku rapih, nu matak dikawulakeun sieun jadi kabengkahan; numatak peuting ku beurang, nu matak beurang ku peuting, nu matak panas ku tiis, nu matak tiis ku panas; aya ngeunah ku teu ngeunah, aya teu ngeunah ku ngeunah.
Ulah ka katuhu wungkul, matak kenca teu Allahan!
Ulah moro kenca wungkul, matak katuhu teu Allahan!
Nu matak nu talayaran ngan aluan jeung kamudi, ka katuhu matak ka¬lebuh, ka kenca matak ku karang; aluan pangjurung bujur, kamudi nurut aluan; aluan paranti wushul, kamudi paranti matik.
Top! Ti mana mimitina? Mana panganggeusanana?
Lain suluk nunggu umun, diembung-embung da kudu; lain nanyakcun astana, da aya nu inya. Kudu suluk ngarah wushul, mapay-mapay undak rasa, sagara taya sisian, kajembaran rahmaniyah. Nu matak jadi panglandi, kana pangkat Rosululloh, rahmat ka sakabeh alam, pasihan ka kapangeranan.
Heug deudeuh geura awaskeun! Top kawung ngarah lahangna; top tiwu ngarah gulana; top batu ngarah intenna; top tanum ngarah nilana; top nyiruan ngarah maduna, top elmu ngarah rasana; top amal ngarah langgengna.
Sing awas kana ilat-ilat! Ngarah timbang-tarajuna, lalayaran ku padoman, hade kenca katuhuna!
Nyawa mapay cukang kawat, sing pageuh jeujeuhanana, awaskeun paesan jati, Sundana tekad anu nyata, tetenger ciri astana, bisi salah nu ngembangna. Hartina cipta ku nyawa, tah lebah dieu jasadna, tali lebah dieu nyawana, rek miindung rek mibapa, ngadukeun pacipta-cipta. Ulah kagembang ku beurang, bisi nyawa kaburitan; ulah katungkul ku peuting, bisi nyawa kabeurangan. Nu matak kudu waspada, heuleut beurang heuleut peuting, sing satengah jeung satengah, sing asak jeujeuhanana, betah dina antarana; ti pungkur ku apis buntut, ti hareup kadali ranggah, sing rata sanggawedina, bisina rusuh sandungan, bisina kuda jengjaran kejatan, Sundana asak jeujeuhan, ulah sok beurat sabeulah, khaof teuing, roja’ teuing. Khaof teuing sok kejatan, roja’ teuing sok ngalunjak, rapet teuing sok kumaki, anggang teuing mokahaan.
Ulah sok betah ngatuhu, geus lila ngewa ka kenca!
Ulah sok betah di kenca, matak ngewa ka kàtuliu!
Ulah betah teuing ngeunah, matak ngewa ka teu ngeunah!
Ulah sok betah teu ngeunah, matak ngewa kana ngeunah!
Urang laut teu betah di daratan, urang darat teu betah di lautan.
Urang dayeuh teu betah di pikampungan, urang gunung teu betah di pidayeuhan.
Ulah sok embung ka darat, lumayan loba ulinna; ulah sok embung ka laut, lampar panyabaanana. Ulah sok geuleuh ka dayeuh, di dayeuh loba deuleu¬na; ulah sok embung ka gunung, loba kauntunganana.
Dohir rapihkeun jeung dohir, batin rapilikeun jeung batin; jasad rapihkeun jeung jasad, nyawa napihkeun jeung nyawa; nu jadi kapangeranan rapihkeun jeung kaabdian, rapih ka dieu ka ditu, taya kabengkahanana.’ Pecak-pecak heulaanan, memeh ka Allah, nu tujuh pake ka pada manusa, lamun enya hayang raket kahadean:

1. Boga rasa diria kasalalian, anu banis teu pipanujueun ti urang;
2. Boga rasa hutang kahadean ti dinya, sapanjangna;
3. Boga rasa sieun ku cuana anu bans pihandeueuteun atinia;
4. Boga rasa mthapekeun awak, kumaha dinya piliadeeunana;
5. Boga rasa kumalia dinya, nyaah kumalia dinya;
6. Suka kana pametakeunana, moal enya metakeun nganah cilaka;
7. Beresih ati teu ngenca ngatuhu, sir asih papaitna mamanisna.
Lamun gagal ieu, moal payu ka Pangeran, sabab ieu jimatna di ubudiyah. Sipat rahman jimatna di uluhiyah, moal enya Allah kurang karunyana, manusa ge moal salah panarimaan. Itu gunung ieu gunung, tuh tangkalna tuh buahna; itu taut ieu taut, tuh laukna tuh heurapna.
Ulah ngewa ka katiga, bagian suka palika; ulah sukingki ku ngijih, bagian suka nu tani; ulah sungkan kumawula, disuban ku dunungan; ulah sungkan jadi pangkat, dideudeul ku sahandapeun; ratu ge kudu abdian, abdi ge kudu ratuan; Sundana: Agungna ratu murba wisesa ka abdi, ari kaabdian ratu, teu bisa ngajaga gaya, geretak ka nu leutikna, loba nu salah kahayang. Ari kaabdian abdi, ngawula parentah ratu. Ari karatuan abdi, dipikabutuh ku ratu, ngarah kereta alamna, ngarah jaya karatuanana. Agung disurung ku usum, ngarah kabawa ku mangsa. Aing keneh aing keneh. Tapi baheula ruhiyat, diganti ngaran handalam, diganti ngaran ku orok, diganti ngaran ku bujang, diganti ngaran ku kotot, panganggeus¬an aki-aki.
Baheula asal ma’ari balik deui ka ma’ari, meunang ngaran kumaha di pangumbaraan. Boga ngaran nu taya bilanganana, buktina mah Allah keneh Allah keneh. Boga ngaran tetelahan ti sasama, buktina abdi keneh abdi keneh. Ulah embung keur hirup diugung-ugung, sing wayahna keur katarajang nu nga¬hina; ulah embung hirup meunang gurat kaya, aing wayahna ngalancangan nu naranya; Ngan rasa di kaabdian, di pangeunteungan ku rasa di ka-Allahan, henteu beunang diwasiatkeun. Tutisan beunang dibaca, basa beunang diregepkeun, henteu matak pindah rasa, da rasa mah teu tewewet ku maneh, samanehna samanehna, saaingna saaingna, moal beunang papatungan, matak ilang kajembar¬an; henteu meunang piligenti, matak leungit kamahian nu jadi kapangeranan. Pek geura seleketkeun! UIah sereg di buana!
Atuh ari kitu mah kapangkatan ubudiyah teh, adep-adepan jeung uluhiyah, tapi moal aya kenca-katuhuna, moal aya luhur handapna, puguh da ngaranna ge balik ka nuthfah ghaibah. Na di mana aya nur hareup tukangan? Caangna (sorot¬na) caang sawareh aya congo puhuna mah, lain buktina cahaya. Aya atoh poek surem, cek ati nu samagaha, lain surem cahayana, Ngabuktikeuil rahmaniyah, anu surem serabeun ku cahaya terang, anu terang siloeun ku cahaya surem; anu handap moro kalangkang nu jangkung, anu caang nyumput moro ka nu poek. Anu matak dibalik-helah, ari nyumput ti Allah kudu ti beurang, ari caang ka Allah kudu ti peuting. Ari beunta sok toba halanganana, ari peureum sok saeutik halanganana. Caangna henteu sacaang, poekna henteu sapoek. Ari elmu nu kudu diburu-buru, tapi lain nu jadi lulugu ngaliru; alus soteh mun jadi samara rasa. Kapan nu ngarasa purba wisesa, lamun lain ku Allah teh pamusrikan. Najan nyaho taya deui nu kawasa salian ti Gusti Allah, tapi tacan ngarasa anu jeung yakinna, pageuh keneh kana dohir batan batin.
Aeh-aeh! Pek lembutan pancakaki ti mimiti. Aing boga bapa napsu, anu nyarek mikiran arm suni-suni, sumawon cut dohir moro batin, cut dunya moro aherat, cut nu nyata moro Allah. Aing boga indung asal tabeat kamanusaan, anu nyanek mikinan nu lain-lain, nyulayaan kana wawatek sonangan. Tapi aing heubeul nuturut ti indung ti bapa, mimiti nyaho di rasa: dohir jasad, batin nyawa. Sakitu ge diajar alif-alifan. Eyana mah dohir teh anu kapangih, anu badag jasmani ku pancadria, anu teinibut ku nyawa beunang~1~’ ari, papak nata
– -c.— jasad nya~ pada dohir, anu batin acina rasaning hurup1 jasad nyawa rohutku~~

i~à sYtnu~7Thh nya eta anu 7~nkapangeranan, rohna jasadTohna ityawa. ~g~jb~ teh anu nyata dibungkus ku duanana, ngan bituna_nyata9~.~!1~g.~. ~,
~ai~i~ panani~TMoai ayi~umelar Thuñ ta~i7eta, moal bukti ma’ari taya eta; Tah ku eta watatra ka sanerea. Tah nya eta nyata kauluhijvahan; nu disangka ku rasa kauluN~vah ari, karek aya sen ka ditu sen ka dieu, hiji keneh hiji keneli, kanek pantes nu rumasa wujud sahiji, nyaho wujudna mutlakan, tohid yakin teu nimbitan, teu tolih ka nu taini~lain. Karek enya papisah jeung indung-bapa, tatapi ulah katiwat, buruk-buruk papan jati, indung-bapa putasara ku nu henteu matak rugi. Nya buktina badan tinis haruduman, tapi tins eutas ngawajiban, nya bukti¬na beuteung liatabhab inuman, tapi eukeur panas migawe nu weniang-weriang; nya buktina beuteung lapar didahanan, ngarah kuat milampah panentah Allah; nya buktina kanerab seuneu singkalian, nya buktina katebak cai singkalian, nya buktina tunduh geuwat sarean, ngarah cekas ibadah ulah jeung gundam; nya buktina deuteueun kudu dideuleu, ngarah inget ka nu nigadamet asalna, tapi inget ku ati lain babasani, ngarali duriat di kagaiban, lain basa panipu papatah setari, ngarah rapih jeung nu nyangka kawalian.
Geura pecak istighna reujeung iftiqor ka jetema, montong rusuli ka Pange¬nan. Ulah butuh ku nu aya di manusa, ku sipatna pangkat dina kaabdian, kaapes¬an dina kaubudiyah ari, moal pageuh lamun ku aing dipuntangan. Nya iftiqor dina kasipatanana uluhivah, ma’ari aya di itu, rahmaniyali gumelar tina atina, rububiyah nu gumelan ti dinya; nanimäkeun bisi katiwat nu nyata, ngarep-ngarep rahmat pasihan Pangeran, manukankeun lain nu keur ditándangan. Geura, bare¬tah moal sok puyang-payengan ku manusa, dipisono nyolowedon, dihatangan purbana kapangeranan, jadi ati nganasula sapanjangna, bongani satah, yakin lain ka milikna sorangan. Uluhiyah nya eta di kaunggulan, ubudiyah nya eta di kaapesan.
Montong nusuh .neangan nu bangga-bangga, pake heula ku aing ka sasama. Aing paeh etch ku nu keur nyawaan, aing eleh keur embung ku nu daekeun, aing eteh teu bisa ku nu bisaeun, áing etch teu ngàdenge ku nu ngadenge, aing etch teu nenjo ku nu keur nenjo, aing eleh teu ngomong ku nu keur ngomong, aing etch keur poho ku nu ingeteun. aing etch teu nyaho ku nu nyahoeun, aing eteh pikarepeun teu ngajadi ku nu ngajadi pakarepanana, aing etch digawe lienteu ngajadi ku nu boga pagawean jadi, aing etch nya ucap henteu digugu ku nu ucap¬na pan digugu. Ulah poho ieu titipan Pangenan, henteu pnh ka saha-sahana, najan lain jelema oge banogaeun kaunggulan titipan kapangeranan. Panas aing eteh ku keur katiisan, tiis aing etch keur kapanasan, baseuh aing eteh keur
-katuhuran, tuhur aing etch keur kabaseuhan. Salawasna nya ngangkeuh di kaa¬278
pesan, salawasna nya sieun ku katuhuran. Nu matak jadi babasan harga mah kumaha barangna. Top geura nyata b’uktina, anu maha1~ hargana kapangeranan. Na di mana nu muruhkeun ka babatang? Na di mana aya buruh kabodoan? Na di mana aya buruhan (ka)ngedulan? Na di mana aya nu torek kuli ngadenge? Na di mana aya nu tolong buburuh nenjo? Na di mana aya nu pireu kuli nyanita? Na di mana bangke rigungkulan nu hirup? Na di mana nu limpeuran ngungkutan nu panjang ingetan? Na di mana nu ngedut ngungkutan nu getot? Na di mana nu teu bisa rigungkulan nu bisa? Na di mana nu torek ngungkulan nu ngadenge? Na di mana nu lolong ngungkutan nu awas? Na di mana nu pireu ngungkulan nu capetang?
Ieu tempat nganggap di kaiftiqoran sabalikna anggapan kaistighnaan. moal pisah di angkeuh dikudu-kudu,. katuhuran aya di anu di anu. Matak aya uluhiyah boga tempat, matak aya uluhiyah boga marigsa; matak aya ubudiyah kajongjon¬an, ngaku boga sampuma kapangeranan, boga ngeunah ineneran kahayangna, heriteu ngeunah sulaya jeung kahayanigna. Pek tungtungkeuri heubeul teuing sisindinari. Dat sahiji, sipat sahiji, asma sahiji, bararig mohal nyorang kaapesana¬na. Apes soteh nu ku maung, cek manehna, na ku naon liayang pipaeheunana. Jaya soteh maung ari keur meunang, cek manehna, marukan teu kakapeungan. Jadi bukti uriggal apes cek babasan, dilayeutkeun nurutkeun ka rarasaan pusaka ti indung bapa. Cek babasan kitdu ka bata ka bale, ka bala di karoja’ari, ka bale di kakhaofan; ka bala di kafarkian, ka bate di ka/am ‘ian; ka bata di kabastholian, ka bate di kakobdloh ari; ka bala di kabaqaan, ka bale di kafanaaan; ka bala di katanazulan, ka bate dikataraqian; ka bala di kaabdian, ka bate di kauluhiyahan; ka bala di kaduaan; ka bale di katunggalani; ka bata eukeur ti beurang, ka bale eukeur ti peuting; ka bala eukeur doraka, ka bale eukeur ngabakti; ka bala eukeur nyorangan, ka bale keur masamoan; ka bala keur partikulir, ka bale keur kadinesari; ka bata eukeur mareman, ka bate eukeur kajenengan; ka bala jauh dunungan, ka bale eukeur ngadeuheusan; ka bala keur setang-setang, ka bate keur dina gawe; ka bala keur kasenangan, ka bale keur kasusahan; ka bata keur ka dunya, ka bale keur ka aherat; ka bala eukeur dohir, ka bale eukeur batin.
Arm matak montong bataan-balean, gagatan~geugeUtan, geugeuhan di kageugeutan. Deukeut nineung anggang nineung; taya geusani mapalerkeun. Panibasa: ngatantung tunut lulurung, na di mana aya pitungtUngeUnana? Panyana teh nu panjang pikiranana nu ingeteun kana pibeneneUnana, sihoreng Ieh nu panjang pikiranana nu cabakan poho pisalaheunana. Baheula mah ubar-ubaran teu banggà, nieut liulu cageuma ku dangdaunafi, nyeni mata ubama ku peupeu¬reulian, nu muniang cageunna ku popokoan, jiga pisan ubanna sakeuna-keuna. Mun meneran muniang kana piubareunana~ nu dipambnih cageun keneh eageur keneh. Lamunna eukeur nyalalian, lain piubareunana, tungtungna paeh keneh paeh keneh. Nu pohana nyiar kahirupan nu dipambnih nyatu keneh nyatu keneh. Nu sangsara nyiar jalani kapinteran nu dipambnih payu keneh payu keneh.

279
Sihoreng teli pambnihari taya tangkalna, lamun poho muntang kana ka¬lakayna. Paribasa tin jampe dening pamake, liartina teli jampe ge kudu jeung hate, lamun caang moal narajang nyalalian, bet muntangan lain kauluhiyahan. Nu buktina deukeut lamuri teu kadeuteueun, nu nyatana kaliwat mun teu karasa, nyaeta tea tungtung laku. Nu dijugjug sugih mukti, nyatu keneh nyatu keneh; gertng, cageun keneh cageur keneh; mutya hina, paeh keneh paeh keneh; pinter bodo inget keneh inget keneh. Arm matak nu poho panjang piknan, marukan¬keun aya piubareunana. Sugani henteu ku ieu ku ieu piubareun halangan ka pipaeheun. Geus bubuhan batin kahalanigan dohir, supaya jadi kahatangan ku kadohiran; panibasa kudu guru ka sane’at nyaeta tea engke batin, dohir lieuta. Mun enya oge batin heula memeh dohin, geuning masih nyatu kejo nginum cai. Meuneun bae polioeun kana babasari urang hirup pada ngadukeun jaja~en, basa Jawa: jaten jinaten, hartina ngadu jati pada jati, Sundana teh: ngadu enya pada enya; Sundana ~teh: ngadukeun asal jeung asal; buktina teh tara herari ku jadina.
Lamun enya beuratnia rasa ka batini, moal eriya dohir ngahatangan batin. moal enya kabongroy ku leuit gede tamun nyaho di jero taya eusina. moal enya embung bungkus daun waru lamun nyaho eusinia interi bertian. Arm matak dohir jadi bungkus batin, henteu umum bungkus sarua jeung eusi, sakitu teh dohir dibungkus dohir, dunya dibungkus dünya. Geura pecak aherat bungkusan dunya, sane’at bungkusan liakekat. Sumawon aherat bungkus aherat, kapan riyata teu percaya mungkusan ngandel, ngandel mungkusan hayang, hayang mungkusan nyaho, nyaho mungkusan kawawuh, wawuh mungkusan kasono, sorio mung¬kusan dalitna. Tujuh lapis tepi ka mustikana. Minyak dibungkus cipati, cipati diburigkus hampas, hampas dibungkusan batok, batok dibungkus~n tapas, tapas dibungkusari kulit, kulit dibungkusan sintung. Tujuh tapis bungkusan minyak kalapa. Gula dibungkusan wedang, wedang dibungkusan tahang, lahang dibung¬kusan leurigeun, leungeun dibungkusan ruyung, ruyung dibungkusan dapur, dapur dibungkusan akar, lumayan soteh ku caruluk, keur dina kongkoak keneh, inget ku amis lahangna, inget ku amis guiana, inget ngeunah cangkalengna, inget kana harupatna, lumayan keur pikalameun. Karek nyata rasa teu pasaling. singan, lamuri panceg tina asat hanegana, riyaeta tea ngadukeun jati jeung jati pada jati, bisa ngadeg korsi-meja. Lainuri enya ngadu teuas pada teuas; moal enya beunang direka dangdanan, meureur pada hayang jadi ~anigagungna, balukarria taya pitihangeunana. Mana layeut nyatu kejo nginum cai, mulasara pusaka ti indung bapa; mana layeut ngawulakeun sare’at, bisi jadi minyak teu aya kalapaan, balukama hakekat kataranjangan. Anu matak jajaten jeroning rasa, balukarria rasa dibungkusan ~ata, anu matak rasa taya tatana. Meureun amis gula eukeur di akan keneh, meureun seungit minyak keur di kitni keneh, meureun tepa rasa batin karia tata, perbawa ma’am jatining rasa,meureun mata moal beunang dihalangari, meureun ceuli moal beunang dijauhan. Mun enya oge jatining rasaning jati, moal nibrib ku rasa kapusakaan. Petbawa bungbu kurang meujeuhna, sok kaliwat rasa sahiji-hijiria. Mun gede teuing konengna, niatak disarebut keutar,lamun toba teuing uyahria, matak disarebut pangset, lamun loba teuing cai, matak disarebut cuban-çaber. Kitu eta buktina nu kurang akal, selang sunup asal nyambarakeunana. Majarkeun elmu rasiah digelarkeun tapi haruwas-hanewos marukankeun rasiah ku harusna, puguh sieun katungtik pin¬winci. Balukama mindingan beungeut ku saweuy, asa bun, puguh kalong ka¬beurangan, aing lotorig marukan batur nya kitu. Sok ngael-ei, maraneh teu cara aing, da aing mah geus meunang elmu sampuma, singhonenig teh sampurria taya bandirigna, ku bawamng taya pibatureunana, mandatungan teu ka dieu teu ka ditu. Ngarah rapih bohong ka sakumngna, marukankeun sasama teu kanyara¬lioan, ragrag tiria hakekat Muhammadiyak Muhammadiyah nyatana dat ahadi¬yet, lalampalian sane’at keur samanelina, sakanepna, ayeuna nyataning aing, aing mitampah sasuka-suka, ru/i idofi mhulkudus, kanyataan dina lebah unggal nu gumetar di duriya. Na keur naon susah ngaruksak kangeunah, r~ari jangjina ieu padika masing elirig, tapi ulah nyebut eling, kanana pantanganana.

Dina aiam ahadi at lamun elm matak gumetar wahidiyat, atuh pasating¬~ ngagelarkeun lain usumna. Kahayangria ulah waka nga¬gelarkeun sipat af’al. matak Kabawah parentali ku nu miheulaán, cara umat Rosululloh, pamalikeun kudu getol salawat sidekah, ngarah undak darajat awak sorangan. Cut ka Allah Rosutulloh geus baheula, ayeuna mah rtyatana awak sorangan, panaekanana wama. Aya nu. nyileuk narigkarak, samangsa geus aya nu ngatangkarig, sapangadeg sorarigan~ lebali manehna, nyaeta buktiria roh idofi, nyukma kana raga maneli. Aya nu maca satawat, tapi ulah make Rosu¬lutloli, madep kana panion poe, samangsa aya nu turun ninggang kana raga maneh, nya eta roh idofi; riyukma kana raga maneh. Aya nu mericet kana sorangan, samangsa aya nu ngagulimerig buriden, beureum lain hideung lain, liejo lain, tamun geus aya nu ngagulimeng bodas, cara ibun sakeclak, nyaeta nut hfah ghaibah roh idofi, nyukma kana raga maneli. Aya nu mepet napas, tepi ka katuralengan, tar nu bodas sadedegan jeung sorangan, nyaeta rupana roh idofi, nyukma ka sorangan.

Ieu kabeh .ku aing dipikir-pikir, malah geus ditatanyakeun kitu dikumaha¬keun, naor karepna, naon kageuteuhna, naon parentahna, naon laranganana? Lamun hade naon buktina, kumaha prakna, nu goreng kumaha buktina, kumaha prakna. L.amun beja ti manusa salia andeleun lian ti ulama-utama sare’at, tina Qur’ari nyaeta candak Rosuiuhloh. Lan~un riyuktna itu, ari nyata dzatullah mana kabisana, kanyahona, pangawasana, pikeun ngadegkeun deui atam, jeung kumaha tekad ka nu mutya, rek mere ulah beunang menita, rek menta nu di batur; ku¬maha itu naon pikasieuneunana. Lamun beja ulah ti manusa naon paedahna, agung lienteu matak era, mulya henteu matak sieun; mun taya rasana, mun paparentah, salia panentaheunana?
Balukama ieu elmu kudu susah ngadegkeun sare’at, sangeunahna sangeu¬nahna, kumaha pamilihna, montong susah sare’at itu; itu geus nyukma di manieli, malaikat pada boga Qur’ari pada boga. Tatapi aya pantangna: 1. nyebut eling, ka-2 nambahani tapad Muhammad, ka-3 loba canita, ka-4 resep kana impian nu sok disarebut ilham; ka-5 gitik rata taya hade taya goreng cek aherat, aya hade goreng cek di dunya. Anu matak ulah beurat, taya banda kinasihan mun dipika¬hayang batur. Kahakanan taya haram, taya halal, beuki hakan, henteu montong. Hartina sara teh nagara, sawarga, Qur’ari ukuran taku, naraka hampah cilaka, dilaka di dunya keneh, sawarga sagala jaga, pikageuteuheun sasama, sakabeli bijil ti ahif, mencar sagala gumetar; alif lahi ka ma’ann,. gumelan lain ku rasa.
Rep disirep jemptin~ tibra sasarean, moal beunang digandengan, ngatnr kuriak gundam, beunang ngenid ti leuleutik, jangjang waiet tujuh pasir, sing poho ka pamangkatan. Ulali kairid ku iblis, ulah kajurung ku napsu, ulah kabawa ku setan, geus asup kana bunulian, tibra sakitan limpeuran, beunang ku diganti ngaran. Agungna ku lalamunan, mulya di jero impian, umaku aing dzatuhlah; dasar Allah mah kajeunan, perbawanmng setan, kagembang ku ngaran. Kani aing batik kana rububiyah gumelar ti budak keneli. Brak ngacabrak ngedalkeun di kaabdian, nya rumasa kaapesan kalindih ku kaunggulan, apes ku kauluhiyahàn. Supaya repeh nya hate, ulah satah pananima, ngawula ka panibasa nu ngora kudu kototeuni, euili-euih ti leuteutik. Sundana: panjang ingetan, ulah lali ka wiwitan, tamba meunang ngarasuta. Mimiti aing keur leutik, wungkut dina kaapesan, lamun taya indung-bapa lawang kauluhiyalian, rububiyah, rahmaniyah, Aing heumpang kakana tetenggelengan ditunigtun-tungtun ku indung. Rasa indung di¬canitakeun ku peta. Patias seuneu anggeus ku panyarek bae, bisi ragrag anggeus ku kade-kade bae. Nyingsieunan ku nu teu matak cilaka, panggedena jung atawa bungaok. Nu dipambnih aing aya kasieunina. Awak kotor dimandian di¬ruruan. Ceunik oge dieyong dibebenjokeun. Rahmanijvah ngandelkeun rububi¬yahna. Tins lianeut ngabuktikeun kanyaahna. Beuki lila beuki ngencar ka pangutinan, henteu kaur balas jeung disingsieunan. Anibapa getas harupateun, kanyaahna ngarah ngeunah pagegedeanana. Geus macakal ngencar ti indung ti bapa, satawasna rigadagangkeun kaapesani, sugan payu ngiuhan ka~uluhiyah ari. Cut ti bapa nyalindurig ka guru-guru, ka sasama ngabanding-banding ma’ari, salawasna ngagelankeun kakurangan, diaubkeun handapeun kasampumaan. Nya buktina panemu nyiar panemu, pangawasa ngalap kana pangawasa, Moal enya tamun mawa kasampumaan, daek ingkah nguar-nguar kaapesan. Saha nu di¬sunupan kauluhiyalian, aing nande tebah dina pilebereunana. Hirup ngindung ka nu hirup, panemu ngindung ka etmu, karep nginidung ~ka daek, kabisa kana ka¬bisa, pangdenge kana pangdenge, paningat kana paningal, babasani ka nu cape¬tang, dipiagung dipipunjung, teu nyaho aya di saha-sahà; harga lain di wadahna, a puma nu diwadahan. Naon gawena nyiruan lamun teu ngarah maduna ge mulyana ku ma’anina, sakti keur kacicirigan, ana kosong taya piliargaeunana.

282
Ari aing keur narajang katiwasan, inidung bapa ceunik teu bisa nulungan. Ari aing keur nyorang lana patangan, indung bapa teu bisa nyageurkeuni inya. Ari leuwih aing ti asat pusaka, betah teuing ngarasula, keur dilaan rububiyah, nutupan di kacukupan. Top diaku nyeni ari batik deui, bongari saha ngeunah teuing ku injeuman. Top diala ngarumas diceungceunikan, anu matak ngeunah¬teu ngeunah ku rasa deui, nganasula bongan poliQ ka wiwitari, Baranghakan asal¬na tamnba teu nangan, ditambahan ku sagata kangeunahan; ari eureun teu meu¬nang tamba teu nangan. Baju samping tamba ditaranjang, ditambahan dialusan, dirangkepan, ari kurang ryan lain ku mistina, asalna ge bonganna dipapaesan, bet ngarumas pedah runtag papaesna, teu rumasa asal ge awak butigir, teu rumasa asal ge taya ma’ari. Ari batik rumasa ditaranjangan. Heubeul teuing betah ku barang injeuman; cara budak sagala rasa anuna, top dicokot ku kolot diceungceurikan, masili peso hayang dicoo liuntuna, ertoji rek dipake patalidan, teu nyahoeun lain pihadeeünaria. Anu matak piwunuk taya welehna, kudu sabar tawekal meunang musibat, musibat mah dipindahkeun ti asalna. Nu balik mah lain katerap musibat, turun unggali taya pisabareunana. Rububiyah titipan ti katuhuran, ubudiyah banda asal ti balieula. Dat sahiji aya wadah aya eusi. Ubu¬diyah wadah kauluhiyalian, anu matak runtag anak runtag bapa. Rububiyah mustika taya wadahna. Pek teangan samnpumna aing ti mana, indung bapa lain wadali-wadah acan, da buktina nu teu indung lienteu bapa brag gumelar jeung kasampumnaanana. Tumpak kuda nambal kàcapean airig, ditumpakan ngabagl-keun kakuatan. Guru aing nambal kabodoan aing, ngawurukan malajarkeun panimuna. Be~a batur nambal kana awas aing, bebejana ngabagikeun pangdeu¬teuna. Geus jagjag waningkas aing sawawa, tinggal nyiar jalan ka rububiyah, taya deui nu maraban ngan ma’ari, diadukeun tna’ari pada ma’ari. Eukeur unggul aing ngaran panumpangna, kuli nanggung meunang panumpang tanaga anu
– embungeun sok meuli kadaek aing, nu teu bisa sok meuli kabisa aing, nu teu nyaho sok meuli kanyaho aing. Panglembutria aing ngadukeun mahabbah, laniun unggut ti ditu jeung Ialab rumbah. Rububiyah ti ditu ku pameulina, rububiyah ti aing ku ma’amna. Ubudiyah ti ditu ku kabutuhna, ubudiyah ti airg nampa ladangna. moal enya nu muruhkeun daek rugi, najan bisa Iamun daek ku sorarigan. moal enya aing dirububiyalian, lamun lienteu ngawula ka parentalina. Ubah-ubah keur maraban pusaka, sill kinim dikaulakeun ku rasa, top teangan di mana uluhiyahna? Ngarali enya ma’nana alhamdulillahi, nganah enya ma’ nana inna lillahi, nganah enya ma’ nana attahiyatul hue/i, ngarah enya ma ‘nana ha haula we ha quwata, ngarah enya ma’naria subhanallahL Kadatangan sok maca alhamdulihlah, kaunduran sok maca inna hillahi Teu kajaga puguh undur sina datang, puguh datang pan undur, rugi untung babarengan. Ngajual hina jeung mutya, tadangna hina jeung mulya, mulyana ngajual ma’ari, hinana kurang ma’ari, mulyana meulikeun ma’ari, hina nukeurani ma’ari. Top teangan di mana uluhiyahna?
Puguh nyata alah batan anu nyata. Uluhiyah panibasa geus kaliwat. Di¬teangan nepi ka maqomi’l qurbah, marukankeun can kaliwat. Ti bahe.ula ulu. hiyah babasan tajma ‘U dliddain, kaunggulan kaapesan di sahiji. TOp in dung aya unggulna, top indung aya apesna. Top bapa aya unggulna, top bapa aya apesna. Top guru aya unggulna, top guru aya apesna; teu bisa nyieun calakan nanggung elmu mangpaat. Top kuda aya ~inggulna, top kuda aya apesna.
Datna Allah nyata dina duanana. Rosululloh gumelar ku duanana: Wali¬yuJloh ngagolang di duanana. Handap luhur maha ti tajalina. Ambiya ge pangkatna luhur-liandapan, kapangkatan kaul iyahanana; kaabdian nyembahna ka ma’anina, ku rasana; nyembah lain ku ba a8an, Sundana teli: nyembali ku tarima eleh, pananIma nyata kauluhiyahan. u handap nyata kaialahi>’ahan., anu luhur nyata kaiamaliyahan. Top rasakeun bisi majar nyapirakeun. Ka Iuhur beunang tapakur, ka handap beunang ku rasa.
UIah salah pananima, matak teu boga kaera. Nu hina tanima hina, buktina gede tanima. Nu mulya jembar ku welas, buktina jembar ku sembah, lain nyem¬bali ku sembahyang, eta mah ngagatnbar asal. Lain nyembah ku ka haji, eta mah ngajajah lampah. Lain nyembah ku puasa, eta mah ngawarah asal. Nya nyembah ku panarima, benema ku kabeneran, salahna ku pamusnikan. Leuheung sembah anggaliota, diusuman ditempatan, ‘orokaya sembah nyawa, teu usuman teu tempatan. Ngalawan nu taya usum ka nu taya usum deui, ngalawan nu taya tempat ka nu taya tempat deui. Teu pilih di makom mana, samakomna sa¬makomna. Teu pilih di waktu mana, sawaktuna sawaktuna. Beuneur hapa ku¬maha di pakayana. Teu beunang ku muslin ngijih, ngijih ge rajeun ku liaina. Teu beunang sabab katiga, katiga rajeup waluya. Kudu pikir cara tani, top bibitna

top buahna, dilanglang sapapanjangna, top suungna top supana~ Ulah wnngkul tukuli laku, ngarambet ngarah ecengna, jaba nu jadi bakuna, ngopepang sapa~

panajangna. Top mana linan ku basa, linan mah kudu ku rasa, nu matak teu papak rata, saimanna saimanna; sarasana sarasana. Kapan geus jadi babasan papatah kolot baheula: Ulah ngimankeun ka kejo,.teu pedali ad teu ponyo; ulah ngiman¬keun ka cai, teu pedah ari keur teu halabhab, ulah nglinankeun ka ~duit, teu pedah ad teu laku; ulah man ka jelema, jelema mah rajeun papisali; ulaji ngi¬mankeun darajat, darajat rajeun dipenta; ulah ngimankeun ka banda, teu jadi panulak baya; ulah ngimankeun ka sobat, sobat mah aya bosenna; ulah ngiman¬keun ka ngeunah, teu ngeunah datang teu ngeunali; ulah ngimankeun umur, umur mah aya tungtungna; ulah ngimankeun ka elmu, elmu mah rajeun ku poho.
Majarkeun jadi lantaran, puguh tibalik basana, bet teu umum eusi lantaran ti bungkus, aya soteli bungkus lantanan ti eusi. Nelah soteh coet lantaran sok nyambel, nelali soteh Usung lantaran sok nutu. Nu matak aya bulu, sakitan ku aya kulit; anu matak aya kulit, sakitan keur bungkus daging; anti matak aya daging, sakitan keur bungkus getih; anu matak aya getih, sakitan keur nyebor

284
/
urat, niyangcang tulang; anü matak aya tulang, sakitan wadah sungsu am; anti matak ayasungsuam, eukeur wadali nyawa. Ana tembus nyawa tepi ka buluna, majar maneh bulu sabab kulit; majar maneh kulit jadi sabab daging; majar marteh daging sabab getih; majar maneh getih jadi sabab urat; majar maneh urat jadi sabab tulang; majar maneh tulartg jadi sabab sungsuam; majar marteh sung¬suam jadi sabab riyawa. Naha poho loba kulit teu buluan, loba daging teu kuuit¬an, loba getih teu daginigan, toba urat teu getihani, loba tulang teu uratan, loba sungsuam teu tulangan, loba nyawa teu sungsuaman, loba nyawa teu jasadan, tacan manggili jasad teu nyawaan?
Sakitu teli tantaran rasa niyalahan.
Wali! Bulu soteh bulu jagat, kulit soteli nyata bumi, getili soteh nyata cai, urat soteh nyata khourat, timuna ku tukanig hukuma, disarebut natuurkunde. Tulang soteh nyata batu, sungsuam soteh nyata eusi, nyawa soteli nyata hurip, ana tembus matak gumelar ku nyawa, anu matak aya gawena, gumelar kapange¬ranan, nasakeuneun ku manusa, manusa nu boga rasa, nampa kauluhiyahan.
Wali! getlli soteh nyata napsu, nu matak jadi babasan, ambek nyedek nga¬beureuman, lamun eling gctih jadi kaliunipan, kullt teh nyata amarah, daging nyatana sawiyah, tulang nyatana lawamah. Nu matak jadi babasan: Budak boros ngora keur buta tulang buta daging, parting dirarud catang dirumpak, hartina atah jeujeulian, lain umur geus usum boga ingetan. Sungsuam panggonan mutma¬inch, nu matak geus jadi basa: kangeunah mani nyungsuam, teu ngeunah mani nyungsuam. Bungkus~.bungkus ngacabrak ngomongkeun, atuh bungkus mah paranti ngahalangan mata, na saha anu ngorelian? Da rasa mah lana beunang di¬halangan, geuning bukti barang murah, kumalia rasa nu boga. Cek saliwat pang¬mahatna, cicingna pangluhumna, kurang kumaha mahalna pancadria nu lima, tapi murahna ku rasa, (tapi) aing tacan manggih nu rumasa mahat mata, di¬bungkus dipusti-pusti, teü dipake gudar-gedon kana naon nu katenjo; muri mahal ge moal boga sarerea. Kitu deui ceuli, pangainbeu, panigrasa. Taya deui nu mepeling, ngan kiyai jeung paraji, ulah sadeuleu-deuleuna, ulah sadenge-dengena.
Nu tarang mah karasa ku sarerea, dituruban dibungkusan, ulah kadeuleu ku deungeun, heniteu tolih gôreng ngaranna, ngaranna ge margahina, palawangari nu hanina; mahalna ku pangrasana, meneran jadi lantaran, ngagelarkeun kamulya¬an; hina oge larangan di rasiahna teu pilih naon rupana. Nu nyaho di rasiahna, taya nu diparebutkeun, taya nu dipaseakeuni, taya nu dnngetkeun, kajaba tum¬pali daralina, dirasakeun ku rasa kapangeranan. Cacak lebah Rosululloh, dibu¬burak ti Mekah, tuluy angkat ka Madinah,jalan mipir-mipirbasisir. Barang sa-tengahing jalan, mangglh jalan gede nu lur-tar tiwat ka Madinah, ngedap manah¬na, burial murubut êisocana, ngahelas emut ka Mekah, kana bali ngajadina. Tepi ka diupahan ku Jabrail, bad mawa ayat Qur’ari, ditang~ung yen kahoyongna sagala kasonang, muuih ka bali ngajadi, banjan kanang pamulangan. Cacak Iebah Nabi Daud geus kagungan 99 garwa, ngagurilap kagembang sereset manah ka garwa patih Unian.
Top nasakeun! Bisi pàjar barang munali! Kauluhiyahan! Kalangkang jasad nya jagat, katangkang nyawa riya rasa. Wahdaniyat, dat, sipat reujeung ~f’atna; samemeh dinarangkenan, henteu aya ngarangkerigan. Nu matak pada nyanarek nycmbah ka kejo, bisi taya ponyona; niyembali ka cai bisi taya halabliabnia, nyembah ngcunah bisi datang teu ngeunahna; nyembah panas bisi datang tiisña; nyembah tiis bisi datang panasna; nyembah ka nu kaseundeuhan ma’ari bisi teu aya buktina; nyembali ma’riawiyali, geus bukti lain pambniheun. Muti rek nyembah angguran ka Allah ta’ala, kapake ku saban rasa. Beh ditueun Allah, ~vujud, memeh rasa, turun asma, sipat. Turun ka bijitna asma, sipat, tara ka lain Atlahna, karl rumasa niyeinbahna, disembah bail pambnili, nya asmania, sipatna keur ngajatnikakeun awak, barabat rasa sumembali, sakitu pambnilianana, sedenig dina taya rumasa pambniheun, riu sakitu tat sima ka Gustian (cek nu taya pam¬bnihan), ringkiwik ka-Gustian, cek nu rumasa pambrilian, ku pambrilian, cek katainanana, Allah keneh Allah keneh; airig dina sir keneh, saha anti pipambni¬lieunana, hear-hear jadi paesani rasa, bareng ngabukti jadi ma~ ari. Gubrag orok, tumayan nganah bitanigani, wiang-wiang pangabisa, deg ngadeg pambrihari, nyatu beuki maju, nginum beuki maju, jädi purah-purah, lie ariyakeun. Aintg teli Gusti cek nu gede pambnihan. Aing teh abdi cek p taya pambrilian. Enyana mah lain abdi lain Gusti, pambnili deui henteu dew. Dat mutlak taya ngaranina.
Lebali dieu sin piabdi pigusti, panceraniana kamutlakan, merad di rasa kabeh, Deg bitu rasa numasa aing cai sia cai, aing taya pambnihani, sia lain pam¬bniheun. Ragrag rasa, pambnih riyatu pambnih nginum, moal ñyatu asat sia, moal nginum asal sia, lain keur maraban inuman. Asat aing parab rasa nginum rasa, papanggih sabotnia manggih, laksana sabot kasorang, lain asat pusaka ti tadina. Nyembah geusan sabarabat rasa, kitu lain asal pusakana. Bulan, panonpoe henteu tulus disembah ku Sayidina Ibrahini, sabab nyembali jeung pambnilian, tur owali gingsiran. Berhala henteu jadi sesembalian, sabab taya daya-upaya. Saniajan mutlakinig dat, taya kitu kieuna, atuh lain sakitu bae riajan Allah oge, sumawon¬na jeung pambnihan. Sahajan sembaheun, saha nu nyembahna, ari lain aya deui mah nu pinyembaheunana, nu lain Allah. Kudu soteli niyembah ka Allah ta’ala bae, lamun aya keneh dina rumasaning riyembah. Sabab ngan eta nu taya owah ginigsinan, najan jiga, tapi enyania mah tetep keneh tetep kenieh. Anti nyembah berhala diparoyok ku nu nyembah pambrilian, dikajeunkeun ku nu nyembah mutlak. Manusa oge disarembah ku nu pambnih satiwatan; diparoyok ku nu niyembah kalanggengan.
Gusti anti lutus disarembah sanajan ku nu teu rumasa, seuni leutik pang¬muhungna: Lah! Cek aing oge pasea parebut sembaheun, bonigan saha di’alam sembali-sumembah, hçg bae teu kaur sisirangan, silj aluskeun sorangan, hade aing henteu batur, teu karasa panuding ka batu~r ngaco, manehna tudingeun.

286
• Kumaha teu rek sill poyok, nu moyoknä rarasaeun ku rasa pnibadi, henteu nga¬ragangan rasa batur. Moyok nu susungkur macut, manehna teu resep tani; moyok nu rohaka dagang, manehuia teu nesep balantik; moyok nu susungkur sujud, manehna teu resep nndutungan; inoyok nu piaherateun, manehna ngageugeuh nu eukeur hae; moyok nu sieun, manehna taya kalud~ung; moyok ka niu mika¬resep, manehna taya kageuleuh. Mun ingkeun bae, puguh rumasaning dek nyem¬bali ka saha? Pan nyembah teti karasa neangan, Gusti teh saha? Marukan aya ngaranna jaba ti Allah ta’ata. Ngenid peuti ngaran nu sapopoena, pindah-pindah ngaran, luncat nya nyelnl)ah ka Allah ta’ala. Marukan lain nya eta, pingaraneun nu salawasna tea. Nu matak sembalina dua: sahiji sembah ka Allah, sahiji nyerti¬bali ka lain. Tapi manelnia teu nyahoeun da nyembah mah kudu ku sujud, lain ku gupar-gepor. Hayang dibere ku nu pimeneeun, dihampura ku nu pingaham¬puraeun, sieun ku nu murba wisesa. Cek rasa manehna kapurba wiscsa. lngkeun bae da rasana keur kitu.
Nyembah ku henteu jêung rasana tara disebut sembah, sanajan taya rasana nyembah perbawa titah. Nyenibah perbawa rasa, rasa teu diwarah heula, tara kudu ti rasana, teu lumbrali disebut nyembah. Jiga nyembah ku pangrasa, sabab titah wawarah, semhah rasa sarcrea, sanajan teu nitah nyen~bah, nyembah titah sejeni-sejen, sanajan henteu rumasa, balukama sembah ongkoh rasa ongkoh. Anti matak sembah henteu enya, rasa lain nyembah. Duanana Allah keneli Allah keneh. Pangluhumna pan nnut, tah kitu balukanna aya rasa henteu nyembah,. aya Gusti teu migusti. Mum cicing moal cerewed, puguli jigana mah niyembah sujud jiga nyembah. Keur bae jiga-jiga bae mah, da moal eniya ku jiga. Enya mah taya jigana, mun jiga, cek saha?
Sembah cek nu nyembahna, ku kitu jiga lain; cek nu ngababan pangrasa, banang hiji ngaran hiji, ditorali ku sanerea, lamun bisa marabkeun sakabeukina; taniun salah nyeni pisan panyakitna. Ari rasa parabkeun ka rasa deui, ari jasad parabkeun ka jasad deui, papaesna parabkeun ka papaesna. lop parabkeun, tangtu lulus kabeukina; pananima jlinatna kamanusan, ras eling hunipna kasam¬pumaan. Bulu jagat asalna rarangken bumi, top parabkeun papaes ka basariyah¬na. lop tabeat parabkeun ka tabeatna, lamun runtag meureun jeung anti beuki¬na. Nyeni soteh Iamun rumasa raraga, bongan saha kumasep ku papaesna. Bulu j agat piparabeun bulu urang, kulit jagat piparabeun kulit urang. Tanigtu nyata karasa ku sarerea, awet mana dampal suku jeung tarumpali? Awet mama pakean jeung kuuitna? Gawena ge kembang pâseungit-seungit, mum buah paamis-amis, mum cabe palada-lada, tara dalit mun lain jeung sasamana. Bulu jagat minyakna eukeur nyisiran, suluhnia eukeur ngasakkeun, laukna eukeur deungeumna, lalabna eukeur ngiuhan. Asalna ge bumi mah kudu buuigir.
Asalna mah manusa teu barangliakan, lebah dieu kudu rumasa basariyah, ngajawab Alhamdulillah, lamun runtag jawabna !nna hue/i. Kapan cek babasan kolot; Ulah pisan nyiwit kuuit mawa daging, ngeundeuk-ngeundeuk mawa eunyeuh. lngkeun bae eunyeuli saeunyeuli-eunyeuhna, kuuit sakuuit-kuuitna. Kanyeri teu sakanyeni, kangeunali teu sakangeunah. Kuuit bumi lawannia jeung kulit aing, lamun riduli meureun niduh, tamun angar meureun angar, perbawa basariyahna; anti niduh dikoredari, anti angar ‘diadegani, nu dipambrih ngarah mahal haregana. Perbawa ti kuuit aing pananima basariyahnta, kuuit kotor diruru¬an, buuk panijang diluisan, perbawa sugan katenjo ku mu poho, nu inget mah nyawana kamanus~ari. Kuuit jagat dibeberes, dirarata, anti niduh dipetakan, tampian dibenesan diberesilian, keur maraban kuuitnia kamanusaan, cai heranig pangwuluan, pangadusan, diadegan pangsatatan, pangajian. Bisi salah külit nanimakeun inya, kuuit aing ngajawab: “Alhamduuiltah”. Pancuran mnk sora-ngan, salat di tempat sorangan, sacukupna, moal hayang dilegaan, tah nyawa kamanusaan. Bulu ditanima bulu, kuuit ditanima kulit, anti matak moal menta teuleuwilian, sieuni teu katanimakeun. Daging jagat parab dagimgna manusa, moal lintuh mum daging jagat teu payu. Boga beas duitna ladanig sangrayan. moal beunghar tukang bata, moal sugih tukang tani, getilina pangliunip daging, hunipna bumi ku cai, piparabeun getih aing. Anti matak tara nginum cihujan, kudu bae bijil ti taneuh, kanek dnnum, kakanek ditaheunan. Lamun poho daging, getih kana naniniakeun inya, nyaeta jalma tampa, teu mulang tanima, nyawana keur kasegerari, hunipna ku pananima, jawabeun daging jeung getili nianima “alham¬duliltah”. Lamuri runtag nyawa bumi nyawa cai kajeun teuing runtag (daging) runtag getih, ngani mihape pangrasa kamanusan; rarangkeni parab narangken, lamun nuntag salali mum ngarasula. Henteu umum mu tani nesep ka hama, tatang¬kalan ka mangandeuh. Nu poho tara nyebut hileud jenuk atawa hileud datima, nyebutna hileud mangandeuh, nyahoeun sababna hiteud ku sabab aya mamgan-deuh.
Tutang jagat keur parab tutang manusa, geuning nyata ladang batu, ladang apu. ku bangga dipigawena, nu matak mahal haregana. Lamun lain ku nu pibeu¬kieunana, teu daekeun tulang nanimakeun inya. Hunip tulang tamun aya tanima¬na, boga rasa tanima atliamduliltah. Sungsuamna jagat mustika nu larang-larauig, kapan nyata inten, benlian, inten biduni, jambrut, mirah marjan japaran mutiara jeung sajaba ti eta, liese dibeunangkeunana, tanda maliat haregana. Anu elimg mah tangtu gede tanimana, ngajawab alhamduuillah, da nyahoeun taya nu pinu¬duhkeunana, kajaba nu boga teundeun.
Laki-rabi papaes di rububiyah, teu jadi asat raraga, ari runtag teu patut dipidangdamkeun. Baranahan papaes di kadunyaan, nandakeu~ manusa kaper¬cayaan. Mum tanima ku pananma, rasana dipercaya ku datna kapamgenanan, jadi j alan mgagelarkeun kamulyaan, lamum geus yakin eusina. Mustika murah bijilna ti margahina, karesepna ge di dunya ka margahina. Laniun salah tanima, teu ngarasa. Rasa sajatining rasa, pangnasa taya mu lian. Tapi mu gede elingna, komo kitu rumasa jatining rasa, nanlma alhamdulillah. Tali gawena rasa kapangeranan,

288
digetaran rububiyah, gumati teu pilih tanding. Moal dipilihan heula, mana nu gumelar nyata, hemteu dibungkus ku tabeatnä, panas, tins, baseuli, tuhur, mu niandangan gelaran mu bangga-bangga.

Top! Iraha rasana kapangeranan, teu kaur jeung kahalangan, boga rasa jadi mustika manusa, ma di mama mustika henteu dibungkusam? Da di mama emas? Mustika, intem? Geuming (jew) bumi, mutiara dasar taut; inten sajeroning batu, emas sajeronimg keusik, timah sajeroning leutak. Mum mustika ngagelar sagala wayah, mama teuing taya pihargaeumana, meureun aya taut minyak, aya sagara mantega. Mustika mah mu mahal, kanidel bungkusna, lapis-lapis, sumawonina mustika jatining rasa, kanimbunan ku rasa beunang ku basa la’natullah, rup ku padung rap ku lemah, dibungkusan manusa ku basariyah, dibungkusan hakekat ku sare’atna, dibumgkusan Nabi, Wali, ku tatana; ngawula ku sane’ atna. Lain bungkus hakekat ku ma’siat, eta mah cmi teu eling, sirma kapanaam, teu tolih kama taramgan, matah jadi kamerdikaan, samgkaeun mu kaiblisam; satungtung aya akal mah moal meunang hayang leupas tina lampali sare’at. Rep sirep ha na¬tullah, turut mapsu sakangeunah, sakabetah, tapi diganti mgaran, majar sakersa datullah, atuh tibna teu rumasa jalan setan. Majar ari jalma poho, sarua bae jeung sato, enyama mah mutya sato di mana-mendi, da sato mah cicing di pangkatna sonan~ari, teu leuwihan teu mgurangan. Ari watekna kasampurmaan lamun teu Iali kana Dat Uluhiyah, Rahmaniyah, Rububiyah; enya bener basa kolot: Jati ka¬snh ku junti, tangkal eumyeuh ku mangandeuh. Tah nyaeta mulya kajarali ku hima, puguh kasampumnaam manusa jalan ka marga-hina, basa matak malik rasa, lamun tacan kaharti mah, lamun geus terus jeumg rasa, hayamg disada ku basa, tah ma’nama ha ilaha illallahu.

Nu matak nyembah tantaram tuturkeuneun sapanjangna, rumasa jadi panceram tina jasad Rosuluuloh, tina imam Rosululloli. Tali ma’nana Muham¬madurrosululloh, lantaram jasad ti jasad, lantaran nyawa ti nyawa, tata tincak Rosutuuloh, diturutan ku aimg. Rasa tekad Rosuluuloli mu dirasa ku aimg, ulah rasa rarasaan, ulah rasa samar rasa. Rasa di ditu di dieu; rasa di dieu di ditu; matak rasa liemteu nyata. Rasa di ditu dipenta rasa di ditu, rasa di dieu dipenta nyata di dieu. Rumasa beh ditueun Rosulutloh, rumasa di beh ditueum, nginjeum mgaran ka Muhammad, nginjeum rasa Ahadiyat, hayang asup jadi ummat Ro¬sulutloli, geus tangtuna sane’at aeh-aelian. Cacah dawuk rumasa jadi wadana, ingkeun bae, ngan tamun baha ka lurali, disurilam, sanggakeun ka kawadanaan, neda hukum jalma mgunghak.ka duriungan. Rasa eta, rasa liemteu aya alieratan, henteu aya Qur’amam, sawarga, maraka, malaikat jeuhg sagala pepencaran eta hemteu aya, wamtu rasana heW ditueun Ambiya. Dedelieman ka aing mere sesem¬ben, hayang nganjamg liayamg diaku baraya. moal beunang, teu saamis teu salada. Hayang akur midulur ka salelembur, ka nu poho teu nyaho teu saturunan; aing turunan ti eling, itu turuman ti poho; aing kudu lamggeng eling, itu kudu langgeng poho. Aing nyebut Allah, itu oge pipilueun; ainig myebutkeun Muhammad, itu oge pipilueun, puna-pura hayang disebut sarua, aing nyebut goreng napsu, itu nyebut goreng mapsu. Salawasna mu diturut tam napsu, da iradat sangaram henteu sarasa. Ulah dipaksa dicacad, pasea dina sare’at, puguli pahili nya bukti, parebut pedah samgaran. Lain nguar-nguar, beda ti huluwotanma. Ulali nek diaku batur, batur mah mu satuturung. Ulah dibeream budi, bisi majarkeun saeusi, anggur hade naha-naha, aing sieunan ku alierat, anggun hade nalia-naha, babacaan ayat Qur¬‘ari; mum sieun naha bet sieun; mum era malia bet era; ku saha pikasieuneun ku salia pikaeraeum, da kitu mah keur pakeeum urang di dieu. Di ditu mah da euweuh sieun, di ditu mah da euweuh era. Deuk sieun sieun ku saha, deuk era era ku salia, mu bans pikasieuneun?
Ngimpi sakti, motor di kalomberan, lutak-letak myatu tai ummat Nabi, mu paroho dicolok mata buncelik! Riniungan rasa pan mandalungan, teu ka dieu teu ka ditu. Ka dieu ka Rosulutloh, jauh di mana di mendi, sabab ngaku sajajar¬an, pada gumelar tima nur hakekat Muhammad. Muhammad teh ngarani eta lain kangjeng Rosululloh Muhammad ibmu Abduttah. Jadi sumawomna sarerat, moal nurut, moal niru, hakekat ge ngandih ti huluwotamna, ka ditu ka mama-mama, sagala kayakinan. Cacak sayidina isa, katangkungan Iahutiyah, lienteu turun ka ummatna, sumawomna ngaku ngumgkulan, anggu,r tepa Uluhiyah ka anjeunna, tepi ka disebut Allah. Nya kitu deui Sayidima Musa kaleuwiham nasutiyah, hem¬teu aya ummatna mu mgaleuwilian, rumasa di kalamuulali atawa mgaku sorangan, moal nurut ka Nabima. Kitu deui Sayidina Hidir, leuwih kalahutanana, henteu burung ngaku kabawah parentali ku Gusti Allah.
lop rasakeun! Ari ieu miluma ka salia? Rek macakal maon pisaksieumana? Jaba ti impian iblis? Dipepemde direrepeh, sing lali tepi ka paeh. Cacakan kabeh Ambiya pepencaran Muhammadiyali, euweuh mu mgakukeun beh ditueum, masih kemeh asak papay pancakaki, kadohiram; teu ngagugulung impian.
Ya Allah Nu Kawasa! Neda pamgraksa mgajaga rasa, rasa sajatimimg rasa, rasa terus jeung myata, nyata ku purbawisesa, wisesa nampa pamaksa, maksa katampa ku rasa, rasa mu paksa-pirusa. Karek enya kasampummamimg mamusa lamum ditanima ku rasa, sagala purba wisesa, datangna reujeung pirusa, anuuindur anu datang, sanajan sagede lisa, karek nyata ngadu rasa pada rasa.
Lebah dieu aing mokaha suaban, nyebut tutung ku seuneu, baseuh ku cai, ditulung ku si Anti, dikaniaya ku si Anti, da moal pasalingsimg, ngabagi-bagi lain ka nu pibogaeun, umggul asor aing mu ngarasa inya, duanana jawabeun athamdulillah, duanana jawabeun inna lillahi, duamana Nllahi’l-amru jami’ari, duanana tasbeaneun subhanallah. Jawaban lain ku basa, tapi jawaban ku rasa, nyaeta tea ku rasa pananima, nyatana mapay hiday at, hidayat ti Gusti Allah, mapay sirotolmustaqim, ulah kainid ku tall.

Iklan