Dikumpulkeun ku:

Sanghyang Mughni Pancaniti

  1. Urang kabeh teh  Reket dengdeng, papak sarua. (Sarua)
  2. Teu ngakal moal ngakeul, teu ngarah moal ngarih, teu ngoprek moal nyapek.
  3. Eta dina hate maneh leungitkeun sifat sirik, pidik, jail, kaniaya, iren, pangasten, dudupak, rurumpat, ngumpat, simuat, ujub, takabur, nyaci,  maki, jeung pedit
  4. Pangarti nu jadi ciri, kagagahan anu rongkah, kapangkatan nu dipiwegah, geuning percuma tanpa dibarengan ku kaimanan jeung kataqwaan kanu kawasa.
  5. Kade loba jalma nu jadi Bibit rurujit. Indung rurusuh. (provokator)
  6. Bakal bagja dimana hiji nagara geus Sepi paling, towong rampog, nudigawe simpe hate, kaum buruh teu ripuh, karyawan sarenang, para tani sugih mukti, nu dagang ge sugema.Rakyatna dititah gotong royong teu popolotot, dititah bebersih teu cecerengir, dititah nyumbang teu nararantang.
  7. Bru dijuru, bro dipanto, ngalayah di tengah imah, buncir leuit, loba duit, ngenah nyandang, ngenah nyanding, ngenah nyandung.
  8. Para ratu mikayunyun, para menak mikaserab, kolot ngeso, budak era, deungeun-deungeun mikadeudeuh.
  9. Tong Kumeok memeh dipacok, biyuni hayam kabiri, bodas ceuli. (mundur sebelum berperang)
  10. Indit kudu bari cicing, lumampah ulah ngalengkah.
Iklan