Dikumpulkeun ku:

Sanghyang Mughni Pancaniti

  1. Kudu paheuyeuk- heuyeuk leungeun paantay-antay tangan
  2. Neangan luang tipapada urang
  3. Ulah nyaliksik ku buuk leutik
  4. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina
  5. Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian
  6. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok
  7. Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang
  8. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya, nu ngajadikeun bumi, langit, sawarga, naraka jeung sagala eusina
  9. Hate nu Kalingkung ku wawangunan, kalingker ku papageran.
  10. Miindung ka waktu, mibapa ka zaman
Iklan