1. Atah anjang : langka silih anjang
2. Adigung adiguna : takabur, sombong
3. Ambek nyedek, tangga midek : nafsu gede tapi tanaga euweuh
4. Anjing ngagogongan kalong : mikahayang nu lain-lain
5. Adat ka kurung ku iga : lampah goring hese leungitna
6. Anu borok dirojok, anu titeuleum di simbeuh : mupuas kanu keur cilaka
7. Aya jurig numpak kuda : aya milik nu teu di sangka-sangka
8. Aya jalan komo meuntas : aya kahayang aya nu ngajak
9. Awewe dulang tinande : awewe nurutkeun kahayang lalaki
10. Abong letah teu tulangan : sagala dicaritakeun najan pikanyerieun batur
11. Ari umur tunggang gunung, kalakuan pecat sawed : ari umur geus kolot, ari kahayang siga budak ngora
12. Agul ku paying butut “ agul ku turunan
13. Asa ditonjok congcot : ngarasa bungah pisan
14. Adean ku kuda beureum : ginding ku pakean nu meunang nginjeum
15. birit supaheun : teu daek cicing
16. Biwir nyiru rombengeun : resep nyaritakeun rusiah atawa kagorengan batur
17. Bengkuk ngariung bongkok ngaronyok : sauyunan, ngariung
18. Bali geusan ngajadi : lemah cai kalahiran
19. Balumbang timur : nuduhkeun hate beresih
20. Bobot sapanon babat sapakan : aya kakurangan
21. Bilatung ninggang dage : bungah pisan
22. Batok bulu eusina madu : ninggang lain pitempateunnana
23. Bonteng ngalawan kadu : nu hengker ngalawan nu bedas
24. Bali pepeh : nu gearing teu daek cicing
25. Balik ka temen : asal banyol jadi pasea
26. Bodo alewoh : bodo tapi daek tatanya
27. Beja mah beje : beja ulah waka dipercaya
28. Budak keur meujeuhna dulang : keur meujeuhna beuki dahar
29. Beak dengkak : sagala ikhtiar geus diusahakeun tapi teu hasil bae
30. Batan kapok kalah gawok : batan eureun kalah maceuh
31. Buruk-buruk papan jati : hade goring dulur sorangan
32. Deukeut-deukeut anak taleus : deukeut tapi aya nu nyahoeun
33. Dihin pinasti anyar pinanggih : papasten geus ditangtukeun ku Gusti Allah
34. Elmu ajub : bias mapatahan ka batur, ari sorangan teu bias ngamalkeun
35. Gede gunung pananggeuhan : boga andelan pedah boga dulur beunghar
36. Goong saba karya : nonjolkeun maneh sangkan ka pake ku dunungan
37. Gurat batu : pageuh kana jangji atawa mawa karep sorangan
38. Hambur congcot murah bacot : goring carek tapi berihan
39. Hurung nangtung siang leumpang : nu beunghar pangabogana dipake
40. Hejo tihang : sok pundah pindah pagawean
41. Halodo sataun lantas ku hujan sapoe : kahadean mang taun-taun leungit ku kagorengan sapoe
42. Kawas bueuk meunang mabuk : ngeluk taya tangan pangawasa atawa jempe teu nyarita
43. Kawas beusi atah beuleum : beungeutna beureum awahing ku ngambek
44. Kokolot begog : budak pipilueun kana urusan kolot
45. Kejot borosot : gancang nyokot kaputusan henteu di pikir heula
46. Kahieuman bangkong : jiga beunghar pedah katitipan barang batur
47. Katempuhan buntut maung : batur nu boga dosana, urang nu katempuhannana
48. Kelek jalan : deukeut tapi jalana taya nu lempeng
49. Kaciwit kulit kabawa daging : anak nu boga dosana kolot nu kababawana
50. Kalapa bijil ti cungap : rusiah dicaritakeun ku sorangan
51. Kawas kacang ninggang kajang : nyaritana cepetan tur gancang
52. Kulak canggeum : milik nu geus ditangtukeun ku gusti Allah
53. Kawas cucurut kaibunan : goring patut pisan, kulimis
54. Leutik-leutik ngagilitik : awakna leutik tapi gede kawani
55. Lodong kosong ngalentrung : jalma loba ngomong pangartina kosong
56. Mindingan beungeut ku saweuy : ngarusiahkeun hiji perkara padahal batur nyahoeun
57. Miyuni kembang : loba nu mikaresep
58. Miyuni kohkol : nasibna diteunggeulan wae ku batur
59. monyet dibere sesengked : nu rek jahat dibere parabot
60. Monyet ngagugulung kalapa : boga elmu teu nyaho maksudna
61. Nu asih dipulang seungit : kahadean di bales ku kahadean
62. Ngeungeut dammar di suhunan : barang bere haying kapuji
63. Nyalindung ka gelung : nu teu boga kawin ka awewe nu beunghar
64. Ngeupeul ngahuapan maneh : ngaluskeun hiji perkara pikeun kauntungan pribadi
65. Nangkep mawa eunyeuh : ditulungan akhirna nyilakakeun nu nulungan
66. Oray nyampeurkeun paneunggeul : nyampeurkeun pi bahayaeun
67. Panjang lengkah : jauh panyabaannana, loba pangalamannana
68. Paeh teu hos hirup teu neueut : gering ngalanglayung
69. Piit ngeundeuk ngeundeuk pasir : jalma lemah ngalawan nu kuat
70. Pagiri-giri calik pagirang-girang tampian : pakia-kia teu daek sauyunan
71. Silih jenggut jeung nu gundul : silih tulungan jeung nu teu boga
72. Sibanyo laleur : ngan saliwat geus beak deui
73. Saur manuk : ngajawab bareng
74. Titip diri sang-sang badan : miharepkeun maneh
75. Teu beunang dikoet kun u keked : medit pisan
76. Tingongkoak tepi ka ngungkleuk : ti ngora nepi ka kolot
77. Teng manuk teng anak merak kukuncungan : kalakuan kolot nurun ka anakna
78. Tuturut munding : sagala rupa nurutkeun batur

Iklan