Ku: Ambu Heny Gustini

Assalamualaikum Wr. Wb.
(muqadimah serat ku anjeun nyalira)
Amma ba’du, langkung tipayun nyanggakeun puji syukur kana limpah karunia Allah SWT. Sarehna dina wanci nu mustari ieu urang sadaya tiasa ruing mungpulung nungkulan upacara adat nikah ……………………..sareng……………….., . para pamiarsa kanca mitra anu mulya, langkung tipayun sim kuring neda agung cukup lumur bade ngiring jabung tumalapung ngarewong ngangkolong waktos, ngemban pancen ngadugikeun piwuruk sepuh numutkeun galur rasul, fatwa para ulama. Pamalar anu kateda malah mandar sisieuran, sabeunyeureun aya manfaatna kanggo sadaya pamiarsa katut anu cumarita, khususna kanggo ieu 2 sejoli anu nuju kagunturan madu karagragan menyan bodas anjaelang dina jampana asmara sok sanaos disarengan kendang gede pakauman dag-dig-dug rasaning ati.
Laki-rabi the masalah iztimaiyah, sanes saukur urusan salaki sareng pamajikan wungkul, tapi seueur pisan patula-patalina sareng karabat katut masarakat. Kukituna hirup laki-rabi the pinuh ka rupi-rupi romantika, seuri pacampur nyeri, aya bungah aya susah, lir ibarat lalayaran di sagara. Suka seuri mung seug langit lunglang parahu nyuwuruk maju, tapi sakapeungmah leungit sok angkeub, angina gede ngagelebug, parahu guluang galeong katebak ombak. Tah kumargi eta urang kedah caricing pageuh kancing. Tatan-tatan ti anggalna, sangkan tabah tur tawekal dimana datang cocoba. Malar henteu lieur jeung galideur, urang kedah teguh pengkuh anceg panceg ka Gusti Rabbul Ijati.
Cekel sing pageuh papagon Gusti, ulah unggut kalinduan gedag kaanginan kabawa sakaba-kaba, sing runtut laut rempung jukung sauyunan, sareundeuk saigel, sabobot sapinaheun. Pacuan ulah rek pagirang-girang tampian patukang tonggong aing-aingan ketuk kendang ngaler.
Ngawayuh sanes kangge ngajalur napsu ngumbar kahayang, dawuhan nu Maha Kawasa, ayat tilu surat An-Nisa (serat ku hidep sareng artina).
Urang jahiliyah jaman baheula mun ngurus yatim piatu nu baroga kakayaan tur kabeneran awewe rata-rata sok ngarah ngarinah. Contona kieu : mun istri ngijing sila bengkok sembah-atawa beungeut nyanghareup ati mungkir ka salaki komo mun basangkal nuking nonggong ka Gusti, diwurukan ku sepuh teu ngagugu, etang-etang ngawarah saheulaanan, pek ragragan talak munggaran sugan jeung sugan kapikir kaping burih awal akhir babalik piker.
Atanapi sawangsulna upami caroge luar leor siga oray, legel lebe miyuni santri, padahal lungguh tutut bodo keong, teu kaop reup peuting sawah sakotak kaider kabeh, nu donto diendogan nu lenjang di anjungan, cul anak jeung pamajikan, tah lebah dieu istri aya hak gugat menta dipirak.
Jadi upami rumah tangga awet rajet teu kendat papaseaan unggal poe tambah dosa, di dunya taya kamarasan di aherat di ancam siksa naraka, demi kasalametan dunya aherat mending milih-milih rabi mindah mindah rasa.
Ngalap cekap wejangan ka pamegetna, ayeuna dugi kana giliran bakal panganten istri, sangkan geulis rupi geulis ati, geulis matak kaleleban leleb anteb kana hate caroge, malar tibra ibu rama, tiis ceuli herang panon, mangga regepkeun ieu papagon Gusti , bapamah ngan sakadar rokruk dinyawaan upamina.
Kedah taat ngalaksanakeun agama, ibadah ulah campoleh da urang the bakal paeh, ka caroge kedah sae, pacuan ulang beungeut nyanghareup ati mungkir, salajengna ka sasama babakuna ka ibu rama kedah handap asor sae budi basa.
Dina ngatur rumah tangga kedah tiasa ngeureut miceun pinter neundeun miraweuy sampeureun paikahareupeun, saeutik sing mahi loba sing nyesa.
Ulah mikahayang nu bakal moal laksana, kudu ngukur ka kujur nimbang ka awak, mun caroge aya di bumi pacuan ulah nyusut bari camberut atawa peperedih bari biwir nyiru rombengan boh bilih salaki nyingkir ngaleos ngadon pelesir. Sedeng pameget mah teu kaopan, upami ngejat ti imah ngojengkang anggang ti kandang gampil keuna ku owah gingsir teu paya ngambeu nu hanyir-hanyir.
Nu kasep sareng nu geulis, upami hidep di pareng ngantunkeun lembur matuh banjar karang pamidangan, imah-imah dipangumbaraan, sing tiasa titip diri sangsang badan pindah cai pindah tampian. Kudu jujur laku hade lampah sangkan mulus bunglus rahayu salamet jatmika taya codeka.
Dina enggoning ngudag-ngudag dunya barana ulah sarakah tunggul diparug catang dirumpak teu tolih bata jeung haram. Hirup di dunya the ngan sakadar ngumbara. Umur katungkul ku pati maot teu nyaho dimangsa, mun geus cunduk kana waktu dipundut kunu kagungan , harta sareng pangkat teu dicandak ka aherat, saukur dibaju hasiwung diharudum boeh larang ngaringkuk dijero kubur, rup ku padung rap ku lemah diurungan taneuh beureum, harta meunang sarakah , pangkat lading ngajilat, teu jadi tatalang raga, gedong sigrong salin rupi jadi liang poek mongkleng, culang-clieung nunggul pinangkarareueung kararetir taya tanding.
Pamungkas ieu piwuruk :
Ulah rek munjung ka gunung, muja ka talaga, gunung mah sok rajeun urug, talaga sok rajeun bedah. Munjung jeung muja mah wungkul ka gusti nu Maha Agung. Nyembah ka pangeran omat ulah dibarengan munjung ka kayu ka batu, atawa muja ka barhala jeung sabangsana, kitu the laku kaliru temahna matak cilaka. Sadaya amal ibadah bakal leungit tanpa lebih hilang tanpa kirana, balukarna disiksa dina naraka taya kendatna.
Habluminalloh hablumminannas, bari nyembah ka pangeran kedah sae ka sasama, mimiti ka ibu rama, sae tagog sae gogog, laku lampah lemah lembut, handap asor ramah tur someah, ulah getas harupateun, ingkar tina tatakrama.
Sing nyaah ka baraya, asih ka nini ka aki, gumati ka adi layeut jeung lanceuk, kudu ngabantu yatim piatu, rumawat kanu walurat, akur ka batur salembur, layeut jeung tatangga beukeut, rukun jeung nu jauh, kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah, mun pareng dipanyabaan mendakan nu katunggaran, kasorang teu ngeunah badan atawa jadi korban kajahatan, buru-buru tulungan sakadugana, nya kitu deui mun dina hiji peuting poek mongkleng buta rajin, dibarung ku hujan leutik ngaririncik, diburuan aya anu kabulusan, omat ulah itu-itu ieu-ieu pura – pura teu miranggeuh.
Ulah songong heuras genggerong, asa aing uyah kidul, goring carek ka saderek, laklak dasar nambalang nyeukseukan bujang, adigung ku payung butut, mulak cangkeng dina kelek, pedah gede rizki luhur kelungguhan.
Mun hidep ginuluran jadi pangagung, pacuan ulah adigung, ulah dolim kanu leutik, ulah maksa mirusa rayat walurat, margi gusti num aha suci teu ngawidian kanu gede ka nu leutik, silih benci jail aniaya ka sasama.
Muga ieu calon panganten panjang pnjung, panjang yuswana, jauh balai parek rezekina, salamet dunya akherat.
Para pamiarsa anu mulya, mung sakieu nu kapihatur, sim kuring saukur suku sambung laku biwir sambung lemek, mugi-mugi ulah aya anu kapiring leutik ngaraos kasindir sampir, boh bilih langkung saur bahe carek bobo sapanon carang sapakan, taya sanes sih haksamina anu tansah kasuhunkeun.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

// <![CDATA[
//
// <![CDATA[
//

Iklan