Ku: Ambu Heny Gustini

Dina ngalaksanakeun upacara nyambut panganten, kiwari teu kabeh bias ngalaksanakeun, sabab waragadna anu mahal, anu teu mampu mah biasana ngalaksanakeun sederhana. Dina ieu upacara, anu kudu disiapkeun diantarana :
1. Lengser
2. Pamayang
3. Ponggawa
4. Nu tari

Cara ngalaksanakeun :
1. Goong 3x
Prolog :
Pun sawung nuha agung
Nu ngusik malikeun diri

2. Kendang
Abdi-abdi ya robi
Neda widi deg karesmen

3. Kendang
4. Prolog
Demi mangsa satemenan
Hirup teh geus papasangan dina ringkangna
Bagja temen, mulya temen, anaking
Wilujeng rawuh
Di anti-anti kamari
Dilanglangan pasimpangan, sugan geus
Ngembaran beja, nu kasep sareng nu geulis
Dipapagkeun mayang mojang
Di ibingan satria pinasih
Digendingan, disoraan rampak gendang
Dipaying-payung tung-tung, mangga
Anaking geura linggih, wur wangi kasturi
Wur malati asih.
5. lengser jengkar
teras sila tutu, bari ngarajah ngadua kanu maha suci
6. panji/ponggawa, pirig ku gending
7. kacapi suling
prolog :
deg, randeg di pangadeg sawangan kahayang geus ngarawangan didieu tutug rahayu gilig rarabi, wawanen ebreh umbul umbul mancuh saestu mareng jeung warna langit, lir katumbiri, tuh paul diditu ngebreh dina hate junjunan hayu urang geus deukeut geus meumeut, tug kajeueung hayu urang dibale nyungcung urang beungkeut.
8. gending wilujeng sumping
9. ibu ti pihak si istri jengkar
saparantos dugi ngangkalungan mangle
10. kacapi suling
bagae wilujeng rawuh anaking sumangga linggih mangle tawisna wening galih nampi hidep ulah kasmaran anaking mangga niatan ngambah tangga kabagjaan.
11. panganten lebet, pirig ku gending
12. sambung ku santriaan sareng merak
panutup ku prolog, pirig deui ku kacapi suling,
duh, nya arum wangi panilihan wangi, nyambung kembang kabagjaan, kaheman wilangan kalimah Allah. Fatihah sungkeman kembang kalungan
rum….arum……rum…..arum
rum satangtung kana kalbu, minangka tedakna sah papasangan, sumangga angseu saseuseup, tampi galih sanubari, bral anjeun duaan gera miang geura bageakeun surupna panon poe ku mangsa nu pinih ku ka asih
rum…………arum

tutup ku kendang.

Iklan