Ka Alloh abdi nyalindung,

tina panggodana setan.

Kalayan Asma Nu Agung,

Alloh Anu Welas Asih.

 

1.     Ya Alloh Nu Maha Agung,

abdi sumujud babakti,

nunuhun gaduh paneda,

kalayan asmaning Gusti,

ngalimpudan jagat raya,

nu kawasa tanpa tanding,

tumut tunduk sadayana,

ka Alloh  Nu Welas Asih.

 

2.     Kamulyaan Anu Agung,

ngawonkeun sagala rupi,

Maha Kiat Nu Kawasa,

tumpur sugrining nu batil,

kakawasaan Pangeran,

ngungkulan sagala rupi,

maha-abadi Pangeran,

ancur lebur nu pandeuri.

 

3.     Asma Alloh Anu Agung,

ngalimpudan bumi langit,

elmu Alloh  tan wilangan,

ngawengku lahir jeung batin,

kauningana Pangeran,

ngalimpudan sagir kabir,

Nur Ilahi nu sumirat,

tingbaranyay tingkaretip.

 

4.     Ya cahaya hurung mancur,

nu teu awal henteu ahir,

nu awal heulaeun awal,

nu ahir ahireun ahir,

nu abadi salamina,

Nur Ilahi Maha Suci,

sim abdi sujud neneda,

neda rahmat asih Gusti,

 

5.     Neda ampun ka Nu Agung,

ku seueur dosa sim abdi,

dosa dijieun sorangan,

anu nyilakakeun diri,

anu ngareksak kurnia,

kurnia ka diri abdi,

abdi dolim ka sorangan,

dolim ka diri pribadi.

 

6.     Ya Alloh Nu Maha Agung,

abdi dumeuheus ka Gusti,

mamandapan dedepean,

henteu kendat-kendat dzikir,

dzikir ku lisan ku ucap.

dzikir ku batin ku gaib,

neneda welas asihna,

miharep rahmat Ilahi.

 

7.     Ya Alloh Nu Maha Agung,

deuheuskeun diri sim abdi,

henteu tebih tina arasy,

arasy pangkonan Ilahi,

paparinkeun kasempetan,

geusan abdi muja-muji,

sujud sukur ka pangkonan,

neda hidayah Ilahi.

 

8.     Ya Alloh abdi nunuhun,

abdi anu hina doip,

nu salamina hariwang,

anu sering hamham pikir,

mugi kersa ngahampura,

mugi miwelas miasih,

jantenkeun jalma nu ihlas,

nampi pangasih ti Gusti.

9.     Ya Alloh abdi nunuhun,

jisim abdi anu laip,

nu seueur pisan paneda,

kahayang teu sisip-sisip,

mahluk nu nembe unjukan,

upami  gaduh kapeurih,

nanging teu weleh sumambat,

jumerit gedengeun Gusti.

 

10. Ya Alloh Nu Maha Agung,

Maha Kawasa Tingali,

Maha Akbar kawasana,

Maha Luhur Maha Suci,

anu kagungan rarancang,

rarancang gaib nu latif,

anu kagungan kawasa,

kawasa bukti kasaksi.

 

11. Maha Kiat Anu Agung,

Maha Panceg kodrat Gusti,

kodrat iradat Mantenna,

teu aya nu bisa nampik,

teu aya nu wasa nolak,

kana iradahna Gusti,

teu aya nu wasa nyingkah,

nyingkahan parentah Gusti.

12. Ya Alloh Nu Maha Agung,

abdi sumujud babakti,

teu aya nu bakal bisa,

bisa ngahampura abdi,

taya nu bisa nutupan,

nutupan wiwirang abdi,

mung Alloh Nu Welas Heman,

abdi iklas sujud bakti.

 

13. Ya Alloh Nu Maha Agung,

mung Gusti Ilahi Robbi,

mung Alloh anu iasa,

anu iasa ngarobih,

amal abdi anu salah,

gawe abdi anu batil,

Gusti mah yasa  ngarobah,

sadaya teu langkung Gusti.

 

14. Teu aya deui Nu Agung,

lintang ti Ilahi Robbi,

mung Alloh anu kagungan,

nu payus kenging pamuji,

dupi abdi sayaktosna,

tukang nganiaya diri,

sering ngalanggar parentah,

tina kabodoan abdi.

15. Ya Alloh Maha Papayung,

papayung diri sim abdi,

estu kalintang seueurna,

kaawonan diri abdi,

ku Pangersa ditutupan,

kalintang seueur balai,

ku Pangersa dihalangan,

salamet diri sim abdi.

 

16. Ya Alloh Maha Papayung,

nu mayungan lahir batin,

kalintang seueur rintangan,

disingkahkeun ti sim abdi,

bancang pakewuh nu datang,

ditebihkeun ti sim abdi;

lamokot ku kasalahan,

bersih deui diri abdi.

 

17. Ya Alloh Maha Papayung,

kalintang hina sim abdi,

kaawonan teu kaetang,

goreng temen amal abdi,

horeaman  pamalesan,

ngabelenggu diri abdi,

ngunung-ngunung katunaan,

panggawe diri pribadi.

 

18. Ya Alloh Maha Jinungjung,

ka abdi seueur pamuji,

pamuji ti pada jalma,

nu teu pantes abdi nampi,

puji mah kapan kagungan,

kagungan Pangersa Gusti,

nanging ku Gusti disebar,

abdi kasaweran puji.

 

19. Abdi teu ngagaduh-gaduh,

kana puji nu katampi,

disanggakeun ka Pangersa,

nanging abdi ge tumampi,

kana tawis welas heman,

ka diri abdi nu laip,

wuwuh-wuwuh  karumasa,

rumaos nampi pangasih.

 

20    Ya Alloh Nu Maha Maphum,

abdi teh nalikung diri,

ku angen-angen kahayang,

kahayang nu lain-lain,

abdi katipu ku dunya,

teu waspada ati-ati,

upami teu mikawelas,

tangtos cilaka sim abdi.

 

21    Ya Alloh Maha Jinungjung,

sim abdi sujud babakti,

ngunjukkeun kanalangsaan,

abdi teu weleh hawatir,

margi kalintang sieunna,

sieun du’a  teu ditampi,

alatan amal nu salah,

langkung seueur gawe batil.

 

22    Ya Alloh Nu Maha Agung,

abdi sumalindung diri,

tina sugri kawiwirang,

sanaos Gusti tingali,

kana sugri laku lampah,

boh nu nembrak nu nyamuni,

wates wangen sok dilanggar,

tina kabodoan abdi.

 

23    Ya Alloh abdi nyalindung,

mugi dikiatkeun abdi,

nu sering eleh wowotan,

ku napsu abdi kairid,

kabandang rewu kahayang,

da abdi teu ati-ati,

lalawora sambewara,

lemah hengker diri abdi.

 

24    Ya Alloh Nu Maha Agung,

Maha Mulya Maha Asih,

mugi teu aya pegatna,

mikaasih ka sim abdi,

dina mayunan perkara,

nu karandapan ku abdi,

ka saha deui neneda,

iwal ka Ilahi Robbi.

 

25    Ya Alloh Nu Maha Agung,

kedah ka saha sim abdi,

lumengis sareng sasambat,

lintang  ka pilenggah Gusti,

mung Alloh Nu Maha Heman,

ngajait diri sim abdi,

tina sugrining kabingbang,

kasangsaraan sim abdi.

 

26    Ka Alloh abdi panuhun,

mugi abdi dipiasih,

sagala rupi urusan,

mugi kenging rido Gusti,

Ya Alloh Maha Perkasa,

nu mayungan diri abdi,

nu ngamakbul sarwa maksad,

abdi neda sihing Gusti.

 

27.  Gusti ngalungsurkeun hukum,

nanging dilanggar ku abdi,

tetela abdi nu salah,

nuturkeun napsu pribadi,

abdi katipu ku setan,

katipu napsu pribadi,

hukum tinangtos tumiba,

hukum ti Ilahi Robbi.

 

28.  Abdi gusti nyuwun ampun,

neda hampura haksami,

hukum pidawuh Pangeran,

dirempak ku diri abdi,

sim abdi sering ngabantah,

kana aturan ti Gusti,

nu mawi lungsur hukuman,

ujian ka diri abdi.

 

29. Kana pidawuh Nu Agung,

Alloh Nu Maha Pinuji,

teu aya nu wasa nolak,

katangtosan ti Ilahi,

katetepan ti Pangersa,

anu tumiba ka abdi,

mugi  dipaparin kiat,

nampi pangeuing ti Gusti.

 

30. Ya Alloh Maha Jinungjung,

abdi ngadeuheuskeun diri,

lahir batin kumarayap,

ngunjukkeun kalaip diri,

nyanggakeun karumaosan,

pangangkenan lahir batin,

tina sugri katunaan,

anu dipilampah abdi.

 

31. Neda pangasih Nu Agung,

abdi dumeuheus jumerit,

rambisak kanalangsaan,

batin raos ngajangjawing,

tumamprak abdi tumamprak,

leuleus lungse lahir batin,

ringsik-rangsak ringsik-rangsak,

raga sukma  ngabangingik.

 

32. Abdi ngangken nu saestu,

ku tina laipna diri,

dibalur ku kahinaan,

taya geusan keur nyamuni,

taya keur panyalindungan,

notos langit nerus bumi,

nu mawi abdi ngarayap,

ngadeuheus ka pangkon Gusti.

33. Abdi yakin nu saestu,

mung Alloh nu bakal nampi,

kana cacad kahinaan,

anu tumerap di abdi,

mung Pangersa nu iasa,

ngawangsulkeun diri abdi,

ngajadi deui manusa,

ku asih welasna Gusti.

 

34. Ya Alloh Nu Maha Maphum,

mugi Gusti kersa nampi,

kana sugri pangangkenan,

pangangkenan diri abdi,

anu mehmehan teu kiat,

nyeri peurih lahir batin,

tamaha diri sorangan,

diri  nandangan prihatin,

 

35. Ya Alloh Nu Maha Agung,

mugi miasih ka abdi,

dilesotkeun tina siksa,

siksa nurani pribadi,

nu karaos abot pisan,

ngabelenggu diri abdi,

aduh tobat-aduh tobat,

abdi tobat lahir batin.

36. Ya Alloh Nu Maha Agung,

nu nyiptakeun diri abdi,

diri abdi anu lemah,

lemah lungse tulang sandi,

henteu gaduh kakiatan,

hengker lemer ipis kulit,

tulang taleng gampil regas,

taya daya wujud lahir.

 

37. Ya Alloh Nu Maha Agung,

anu ngadidik sim abdi,

tina bodo jadi caang,

nu nyaangan lahir batin,

anu nungtun ku kaheman,

nu maparin hirup-hurip,

nu heman ti awal mula,

asihna dugi ka ahir.

 

38. Ya Alloh Nu Maha Agung,

Ya Alloh  jungjunan abdi,

Ya Alloh  telenging rasa,

mugi miasih ka abdi,

mugi teu lumungsur siksa,

saparantos abdi nyaksi,

kedal ucap pangangkenan,

mung Alloh sembaheun abdi.

 

39. Batin abdi teh  kalebuh,

lebur dina ni’mat Gusti,

kaseuseup kama’ripatan,

di alam lahut dumadi,

letah gumeter wiridan,

ngagungkeun asma Ilahi,

jajantung munggah degdegan,

nyambat-nyambat asma Gusti.

 

40. Abdi tikusruk sumujud,

bari ceurik melas-melis,

ngadeuheus rububiyah-Na,

jumerit abdi jumerit,

sukma lir kokoceakan,

nandangan duriat diri,

kaleleban-kaleleban,

cahaya asihing Gusti.

 

41. Ya Alloh kalintang Agung,

pamohalan Anu Asih,

baris nyiksa ka mahlukna,

nu parantos pasrah diri,

Pangersa kalintang heman,

miheman ka jisim abdi,

Pangersa kalintang heman,

ka mahluk sumerah diri.

42. Alloh nu kalintang agung,

Alloh nu kalintang asih ,

moal ngalungsurkeun azab,

ka sugri nu yakin ati,

saparantos ku Pangersa,

abdi diaping dijaring,

saparantos salamina,

abdi gusti dipiasih.

 

43. Ya Alloh mugi didangu,

jumeritna batin abdi;

Ya Alloh  Maha Uninga,

mugi diteuteup sim abdi;

Ya Alloh  Gusti Jungjunan,

mugi digupay sim abdi;

Ya Alloh nu nangtayungan,

mugi diraksa sim abdi.

 

44. Tinangtos Alloh Nu Agung,

moal bade nyiksa abdi,

abdi moal ka naraka,

saparantos katingali,

abdi ngarayap sumembah,

bari ngabangingik ceurik,

kedal sasksi pangangkenan,

kana kaagungan Gusti.

45. Abdi yakin nu saestu,

saparantos abdi bakti,

sumerah kalayan iklas,

muja-muji asma Gusti,

tumampi kana ni’mat-Na,

ni’mat lahir ni’mat batin,

tinangtos Nu Maha Heman,

moal nyiksa diri abdi.

 

46. Mangga teuteup ieu kalbu,

kalbu kabulen ku wirid,

wiridan asma Pangeran;

abdi nyaksi abdi nampi,

uluhiahna Pangersa;

hate nurani sim abdi,

kebek ku elmu Pangersa,

dugi ka gumeter diri.

 

47. Ya Alloh Nu Maha Santun,

Pangersa Maha Tingali,

kana sugri katunaan,

katunaan diri abdi,

nembe ge abdi dicoba,

sim abdi diuji diri,

mehmehan abdi teu kiat,

estu hengker diri abdi.

 

48. Jisim abdi nu saestu,

estu lemah hengker teuing,

padahal sugri cocoba,

cocobi di alam lahir,

ukur keur saheulaanan,

tumibana moal lami,

komo teuing di aherat,

siksa teh lana abadi.

 

49. Tinangtos abdi ‘mo sanggup,

ngarandapan siksa Gusti,

ananging abdi percaya,

sinaksenan bumi langit,

Gusti moal bade nyiksa,

ka sadaya mahluk Gusti,

anu kumarayap tobat,

nu lumengis lahir batin.

 

50. Azab siksa moal lungsur,

upami teu widi Gusti,

nya eta pisan margina,

abdi dumeuheus jumerit,

diri abdi moal kiat,

nampi bebendu Ilahi,

nanging abdi yakin pisan,

Pangersa Nu Maha Asih.

51. Jisim abdi moal mampuh,

moal sanggem diri abdi,

nampi bebendu Pangersa,

tina kalepatan abdi,

dosa sakieu seueurna,

dosa ageung dosa alit,

seep pibasaeunana,

karumaos diri abdi.

 

52. Kawuwuh  anu saestu,

bebendu Pangersa Gusti,

di aherat langkung nyata,

bebendu langgeng abadi,

teu aya nu wasa nolak,

eta pisan jadi margi,

jisim abdi kumarayap,

neda asihing Ilahi.

 

53. Sadayana henteu ruhun,

teu ruhun sakersa Gusti,

sadaya moal tumiba,

iwal ku bebendon Gusti,

nanging Gusti Maha Heman,

heman  asih ka sim abdi,

margi teu aya nu kiat,

nampi bebendu Ilahi.

 

54. Tong boro nampi bebendu,

sadalah nampi panguji,

seueur insan nu teu kiat,

padahal mungguh panguji,

ukur nguji kaimanan,

luyu sakamampuh abdi,

nanging kalintang seringna,

abdi  teu kiat diuji.

 

55. Ya Alloh Nu Maha Weruh,

sumangga tingali abdi,

sakieu abdi lemahna,

hengker lahir hengker batin.

sering pisan ngarasula,

rudet ati kurunyinyi,

pimanaeun abdi kiat,

nampi bebendu ti Gusti.

 

56. Upami taya pitulung,

teu aya pangasih Gusti,

teu aya nu nangtayungan,

teu aya nu mikaasih,

teu aya nu ha’at nyambat,

ngupah-ngapeh diri abdi,

tinangtos abdi teu kiat,

nampi bebendu Ilahi.

 

57. Abdi teh kalintang paur,

abdi teh kalntang gimir,

abdi kalintang sieunna,

sieun nampi bendu Gusti,

sieun jadi sagolongan,

sareng nu di’lanat Gusti,

aduh tobat-aduh tobat,

gimir teuing diri abdi.

 

58. Abdi teh kalintang paur,

abdi teh kalintang gimir,

abdi kalintang sieunna,

sieun nampi bendu Gusti,

abdi sieun jadi anggang,

anggang tebih  ti nu mu’min,

dianggangkeun jeung nu iman,

anu dipiasih Gusti.

 

59. Ya  Alloh abdi miunjuk,

ngedalkeun jerit pibatin,

pimanaeun abdi kiat,

patebih sinareng Gusti,

neda leleberanana,

leleberan rahmat Gusti,

neda sihing pangasihna,

pangasih Gusti Nu Asih.

60. Ya Alloh abdi miunjuk,

upami bae sim abdi,

tiasa sabar tawekal,

nampi cocobi Ilahi,

nanging naha bakal kiat,

upami tebih ti Gusti,

aduh tobat-aduh tobat,

moal kiat jisim abdi.

 

61. Saupami abdi mampuh,

nampi cocobi ti Gusti,

nyangga panasna ujian,

nanging tangtos jisim abdi,

kana moal pareng kiat

tebih ti asihna Gusti,

moal kiat di naraka,

cumantel bae ka Gusti.

 

62.  Ya Alloh Nu Mulya Agung,

Gusti jungjunan sim abdi,

ku kamulyaan Pangersa,

saupami kenging widi,

abdi sasanggem nyarita,

ngawakilan mahluk Gusti,

anu dumuk di naraka,

nampi bebendu ti Gusti

63. Nu jumerit neda ampun,

jerit abdi jadi wakil,

wawakil ti sadayana,

anu miharep pangasih,

anu miharep citresna,

pangasih ti  Kersa Gusti,

nu masih gaduh harepan,

bakal dihaksami Gusti.

 

64   Abdi ‘mo weleh sumujud,

abdi ‘mo eureun jumerit,

abdi ‘mo pegat sasambat,

nyambat asmaning Ilahi,

neda kenging pitulungna,

pitulung nu Maha Asih,

sanaos keur di naraka,

mung Gusti harepan abdi.

 

65   Ya Alloh Maha Papayung,

papayung para mu’minin,

Ya Alloh Nu Maha Mulya,

pangjugjugan nu arifin,

Ya Alloh panyalindungan,

panyalindungan  muslimin,

Gusti Alloh pamuntangan,

pamuntangan  anu nu’min.

 

66   Ya Alloh Nu Maha Agung,

sembaheun bumi jeung langit,

Ya Alloh Malikul Alam,

alam lahir alam goib,

Maha Suci Pangersana,

nu kagungan sarwa puji,

kahaturkeun puji puja,

didastakeun lenggah Gusti.

 

67.   Ya Alloh Maha Ngadangu,

mugi didangu ku Gusti,

jeritna muslim muslimat,

nu nuju pating jarerit,

careurik kokoceakan,

nyambat-nyambat asma Gusti,

margi nuju kapanjara,

dibui dosa pribadi.

 

68.    Ya Alloh sumangga dangu,

jumeritna  para muslim,

anu nuju dipanjara,

dibui polah pribadi,

dicangkalak kamungkaran,

ngabui diri pribadi,

ku tina dosa-dosana,

nuju ngantos asih Gusti.

69.    Ya Alloh Maha Ngadangu,

mugi didangu ku Gusti,

para muslimin muslimat,

anu nuju kedal wirid,

wiridan asma Pangersa,

miharep asihing Gusti,

tawasul  rububiyah-Na,

rububiyah  Kersa Gusti.

 

70.    Ya Alloh Nu Maha Maphum,

Alloh Nu Langkung Tingali,

kumaha teuing ahirna,

upami  para muslimin,

anu nuju nandang siksa,

di narakana abadi,

padahal mah sadayana,

miharep asihing Gusti.

 

71.    Ya Alloh Nu Maha Agung,

Maha  Perkasa  mung Gusti,

mustahil seuneu naraka,

bakal ngaduruk nu muslim,

turta anu muslim tea,

jumerit ka lenggah Gusti,

Gusti Alloh Maha Heman,

Gusti nu asih ka abdi.

 

72.    Seuneu naraka nu hurung,

nu panasna liwat saking,

pimanaeun rek ngalentab,

ka nu nuju husu wirid,

pamohalan Zabaniyah,

nyiksa ka nu nuju wirid,

nu sasambat-nu sasambat,

nyambat-nyambat asma Gusti.

 

73.    Ya Alloh Maha Ngadangu,

nu Ngadangu tur Tingali,

tinangros Nu Maha Welas,

Maha Asih  tanpa pambrih,

bakal ngantep maranehna,

anu nuju tingjarerit,

sumambat asma Pangersa,

mustahil henteu diasih.

 

74.    Ya Alloh Nu Maha Agung,

jisim abdi estu yakin,

sadaya tumut putusan,

katetepan Kersa Gusti,

da kapan lungsur dawuhan,

di narakana abadi,

ananging ku Pangersana,

seuneu panas jinis tiis.

75.    Ku pangasih Maha Agung,

ku Pangersana Ilahi,

seuneu anu nguntab-nguntab,

ngadadak ngajadi tiis,

tiis dingin paripurna,

maha-kawasa Ilahi,

muslimin nu di naraka,

kenging pangrohmat Ilahi.

 

76.    Sanaos lumungsur dawuh,

pidawuh Ilahi Robbi,

yen pangeusina naraka,

dipinuhan ku nu kapir,

boh bangsa jin boh manusa,

di narakana abadi,

kitu dawuhan Pangersa,

wajib dipiiman abdi.

 

77.    Ananging dawuh Nu Agung,

yen nu kapir moal sami,

teu sami sareng nu iman,

bakal di la’nat nu kapir,

nu iman kenging nugraha,

eta anu jadi margi,

abdi teu weleh neneda,

Gusti miasih nu muslim.

 

78.    Ya Alloh Nu Maha Agung,

abdi nunuhun ka Gusti,

kalayan kudrat Pangersa,

kalayan qodho ti Gusti,

katetepan ti Pangersa,

sadaya teu ruhun Gusti,

sim abdi mung paneneda,

da mung Gusti Maha Asih.

 

79.  Ya Alloh Maha Ngadangu,

mugi didangu sim abdi,

jumeritna raga sukma,

kumapang abdi lumengis,

ngunjukkeun dikatunaan,

mupulihkeun jerit batin,

teu kiat abdi teu kiat,

nandangan rasa prihatin.

 

80.  Mugi maparinan ampun,

mugi ngahaksami abdi,

mugi kersa ngahampura,

ti ngawitan ieu wanci,

mangsa pinuh karumasan,

wanci batin nu jumerit,

neda tobat neda tobat,

neda asihing Ilahi.

81.  Sim abdi nyuhunkeun ampun,

tina sugri laku dolim,

tina tingkah anu salah,

tina ucap anu batil,

tina rengkak paripolah,

tina tekad usik batin,

tina pasemon paningkah,

mugi abdi dihaksami.

 

82.  Sim abdi nyuhunkeun ampun,

neda asih panghaksami,

neda hampura haksama,

neda asihing Ilahi,

tina sugri lampah nirca,

dosa nu dibuni-buni,

nista anu dipindingan,

buni ditutupan rikip.

 

83.  Abdi nyuhunkeun papayung,

ka Alloh Robbul Izzati,

ti panyaksen malaikat,

dua malaikat saksi,

nu nampi pancen parentah,

kedah nyatet lampah abdi,

sareng  babagian awak,

nu nyaksian diri abdi.

 

84.  Nanging Alloh langkung Agung

Alloh Nu langkung Tingali,

mupus sugri kahinaan,

mupus dosa jisim abdi,

dipupus sugri catetan,

catetan abdi nu dolim,

kalayan rahmat Pangersa,

catetan abdi ditampi.

 

85.  Ya Alloh Nu Maha Agung,

mugi ku asihna Gusti,

kasaean diwuwuhan,

diwuwuh kurnia Gusti,

diwuwuhan kabagjaan,

nu disebarkeum ku Gusti,

diwuwuhan parijkian,

rejeki paparin Gusti.

 

86.  Ya Alloh Nu Maha Agung,

Ya Robbi Nu Maha Asih,

Ya Allah  Nu Maha Esa,

Ya Alloh sembaheun abdi,

Ya Alloh Nu Nangtayungan,

nangtayungan jisim abdi,

nu kagungan jagat raya,

sim abdi mung mahluk Gusti.

87.  Ya Alloh Nu Maha Maphum,

nu uninga lahir batin,

jisim abdi anu hina,

nu sering nyangsara diri,

nyilakakeun ka sorangan,

nganyenyeri ka pribadi,

abdi tobat-abdi tobat,

nampi katunaan diri.

 

88.  Ya Alloh abdi panuhun,

kalayan asma Nu Suci,

kalayan sipat Nu Mulya.

mugia diri sim abdi,

boh wengi sinareng siang,

salami abdi luminjing,

tur henteu kendat wiridan,

dzikir  ka pangkonan Gusti.

 

89.  Jisim abdi nya nunuhun,

mugia sapanjang wanci,

sapanjang abdi gumelar,

boh di lahir boh di batin,

dzikir khofi dzikir lisan,

jadi amal bakti abdi,

ditampi amal ibadah .

kenging ridoning Ilahi.

90.  Jisim abdi nya panuhun,

mugia wirid sim abdi,

wirid ku tingkah ku polah,

wirid ku lahir ku batin,

wirid ku ucap ku lampah,

jadi wirid dalit hiji,

langgengkeun abdi ibadah,

ibadah ka pangkon Gusti.

 

91.  Ya Alloh Dzat Nu Linuhung,

abdi mercayakeun diri,

mercantenkeun raga sukma,

nyanggakeun lahir jeung batin,

mugi diraksa diriksa,

ka Alloh abdi ngadoni,

ngunjukkeun kanalangsaan,

ka Alloh abdi ngageuri.

 

92.  Ka Alloh abdi miunjuk,

ngunjukkeun kapeurih ati,

peurih ku lampah sorangan,

sorangan nu nandang nyeri,

mung Alloh anu ngupahan,

ngupah-ngapeh ku kaasih,

asih maparin harepan,

harepan diasih Gusti.

93.  Ya Alloh Maha Linuhung,

sehatkeun awak sim abdi,

raga sukma sing belejag,

teguh tanggoh lahir batin,

sadayana pancaindra,

aya dina rido Gusti,

bekel abdi keur ibadah,

sumembah ka pangkon Gusti.

 

94.  Mugi maparinan teguh,

teguh pengkuh karep abdi,

henteu galideur bengbatan,

kabengbat nu lain-lain,

enggoning abdi ibadah,

takwa kumureb ka Gusti,

tur jadi kabiasaan,

babakti ka lenggah Gusti.

 

95.  Mugi dipaparin teguh,

teguh pamadegan abdi,

enggoning mapay anu hak,

babakti ka lenggah Gusti,

gagancangan rurusuhan,

ngabandaleut ngiring ngabring,

ngiring ka para olia,

nu langkung deuheus ka Gusti.

 

96.  Mugi abdi pareng kumpul,

kumpul ngariung ngahiji,

ngahiji sareng nu iklas,

anu iklas miwah ajrih,

ajrih  yakin ka Pangersa,

Pangersa Nu Maha Asih,

mugia abdi laksana,

aub ka nu takwa mu’min.

 

97.  Ya Alloh Maha Papayung,

payungan abdi ku Gusti,

tina sugri pangrobeda,

pangrobeda lahir batin,

dianggangkeun pancabahya,

ditebihkeun ti balai,

reka-perdayana setan,

balai panggawe Iblis.

 

98.  Ya Alloh Maha Papayung,

nu mayungan diri abdi,

mugia abdi disinglar,

disinglar tina balai,

panggawe jalma deleka,

atanapi panggawe jin,

panggawena nu hianat,

nu ngamusuh diri abdi.

99.  Mugia abdi dijungjung,

digedengeun pangkon Gusti,

sanaos kalintang hina,

nanging ku pangasih Gusti,

sim abdi kenging panggupay,

panggupay kaheman Gusti,

kantenan  mustahil pisan,

lintang ku kurnia Gusti.

 

100.        Ya Alloh Nu Maha Agung,

kucuran abdi kaasih,

cebor ku heman kanyaah,

siram ku rido Ilahi,

raksa ku rohmat Pangersa,

pinuhan kalbu sim abdi,

ku rasa langgeng micinta,

deuheus bakti ka Ilahi.

 

101.        Sim abdi madep sumujud,

madep ka pangkonan Gusti,

ngadu’a sareng neneda,

neda dikabul ku Gusti,

sugri  paneja laksana,

geusan walagri nya diri,

pibekeleun kumelendang,

ngawulaan Kersa Gusti.

 

102.        Ya Alloh Maha Linuhung,

mugi kersa ngahaksami,

ka abdi-abdi sadaya,

nu mung ukur  mampuh dzikir,

mung  ukur mampuh ngadu’a,

nu jumerit lahir batin,

nu nuju nadang tunggara,

mugi Gusti mikaasih.

 

103.        Ya Alloh Nu Maha Agung,

nu kagungan asma suci,

asma nu seueur fadillah,

nu nengtremkeun lahir batin,

cukang lantaran raharja,

mugi kersa ngahaksami,

ka nu mung gaduh harepan,

harepan diasih Gusti.

 

104.        Ya Alloh mugi didangu,

abdi-abdi nu lumengis,

nu ukur ragrag cimata,

kabisa ngan ukur ceurik,

ngunjukkeun katunggaraan,

ngistorikeun sedih kingkin,

mugi dirungrum kurnia,

kurnia asihing Gusti.

105.        Ya Alloh Cahaya Agung,

Nurulloh Maha Dumeling,

mugi maparinan caang,

sajorelat Nur Ilahi,

ka abdi-abdi nu sasab,

tingalatrok siang wengi,

kabuntang-banting di dunya,

poek mongkleng buta radin.

 

106.        Ya Alloh Maha Ngadangu,

mugi didangu ku Gusti,

anu teu weleh sumambat,

nyambat-nyambat asma Gusti,

dina mangsa fajar medal,

dina wengi sepi tingtrim,

nu ngunjukkeun kasesahna,

mugi didangu ku Gusti.

 

107.        Ya Alloh Nu Maha Maphum

nu uninga lahir batin,

mugi  karuhun sadaya,

anu ngagelarkeun abdi,

kenging rahmat kani’matan,

diwuwuhan asih Gusti,

pangna sim  abdi gumelar,

da aya rawayan diri.

108.        Ya Alloh Nu Maha Agung,

Nu Asih jatining asih,

Nu Heman taya kendatna,

neda asihing ti Gusti,

mugia maparin rohmat,

ka kulawarga sim abdi,

anak bojo teureuh terah,

kenging papayung ti Gusti.

 

109.        Ya Alloh Nu Maha Agung,

Nu Agung tur Maha Asih,

mugia Nu Maha Heman,

maparinan rido Gusti,

ka guru abdi sadaya,

guru lahir guru batin,

anu maparinan jalan,

jalan muru rido Gusti.

 

110.        Mugi maparin pituduh,

ka sadaya ihwan abdi,

anu nyimpaykeun mimitran,

matrikeun silaturohim,

anu guyub saaleutan,

silih pihapekeun diri,

silih geuing mikaheman,

silih asuh silih asih.

111.        Mugi maparin pituduh,

maparin cahaya Gusti,

ka mitra-mitra sadaya,

anu kantos nyieun nyeri,

nu ka abdi nganiaya,

nu kantos jail doroi,

mugi dipaparin caang,

kenging papadang Ilahi.

 

112.        Ya Alloh Nu Maha Agung,

Anu Heman Maha Asih,

mugi kersa ngawuwuhan,

rahmat ni’mat rido Gusti,

ka sugri alim ulama,

anu ngatik nu ngadidik

anu ngaraksa bangsana,

nu mancegkeun muslim mu’min.

 

113.        Ya Alloh Nu Maha Agung,

Nu Uninga tur Tingali,

jisim abdi teh neneda,

supados pamingpin abdi,

pamingpin bangsa nagara,

kenging hidayah ti Gusti,

geusan mingpin rahayatna,

dina jalan rido Gusti.

 

114.        Ya Alloh Nu Maha Agung,

Anu Maha Welas Asih,

anu nyipta jagat raya,

nu ngamurba bumi langit,

mugi lungsur kaberkahan,

ti bumi miwah ti langit,

kaberkahan keur sadaya,

keur sadaya mahluk Gusti.

 

115.        Ya Alloh Nu Maha  Weruh,

weruh saliring dumadi,

mugi diwuwuhan rahmat,

ka Muhammad kangjeng Nabi,

miwah ka kulawargana,

ka sohabat mu’min muslim,

dugikeun salam panghormat,

ti jisim abdi nu laip.