• Awitan puji Nu Agung, didastakeun ka Ilahi,

ka Alloh Nu Maha Endah,

nu ngupah ngapeh pibatin.

rehing ku widi Mantenna,

rengse nganggit ngahariring.

  • Hariring awak satangtung, birahi ti awit lahir,

cuang-cieung ngan sorangan, sorangeun diri pribadi,

sajorelat kingkilaban,

citangis ti Ahli Bait.

  • Munajat ka Maha Agung,

di Baitulloh pribadi,

Baitulloh saamparna,

saliring-liring dumadi,

sajagat sagorombyangan,

jerit pibatin birahi.

  • Kasinaran layung ngempur, dumeling ti Imam Ali,

ti Kumail Ibnu Ziyad,

mugi kersa wening galih,

diteda setra pangrasa,

reh disanggi ku sim kuring.

  • Diwangun mangrupi lagu,  Papatet anu maranti,

sidik indung Tembang Sunda, Papatet patokan diri,

papayeun nu ngahaleuang, haleuang Rawayan Jati.

  • Rum arum mitra sadarum,

anu wening ngahariring, mapatkeun tembang Sang Nyawa, nyawa sakuring-sakuring,

mugia kenging nugraha,

puji pibatin ditampi.

  • Kabirahian nu hirup,

sugrining anu kumelip,

hayang mulang ka sungapan,

ti suci mulih ka suci,

congo nyurup di puhu-Na,

mulih ka Bait nu asli.

Sukaasih,  1424 H