JURINGKANG

Juringkang mangsa
Siga rek wekasan
Alam mayapada ngabarungsinang
Seunggah rek lumampah
Sabab pangeusina paceklik ati
Malarat ku kaheman
Ngoletrak asih taya bangkarakna
Panyakit ati teu daek ngungsi
Migusti ka Nu Kawasa saukur saulas
Teu manceg na rasa nu neumrak
Teu mancuh na tangtungan
Ngoleang siga langlayangan

Juringkang mangsa
Siga rek wekasan
Nu rumingkang tas teu napas
Dina lampah nu merenah
Gawe susumbar nembongkeun aib
Tapak lacak dosa noncerak
Hoyong katanggar pinuh angkeuhan

Juringkang mangsa
Siga rek wekasan
Geus cangcaya kanu lumampah
Sihoreng geus pajurawet
Geus teu tembong kamanusaanna
Geus teu tembong jati dirina
Duh, Gusti.!
Kamana, manusa nu boga kamanusaan?

Cag: Ambu Heny Gustini

ARTIKEL TERBARU: