PALANGSIANG
Nu anyar pinanggih
Kairut ku kembang asih
Kapentang asmara wanoja
Nyawa hayang naratas cinta
Pamohalan!
Naha?
Ah duka teuing, teu ngarti
Kedalna cinta rumegag
Dek ngucapkeunnana
Palangsiang 

Diri kudu ngukur ka kujur
Ngijir ka diri
Naha asmara geus samawa?
Naha asih nyaah rek gumati?
Atawa saukur lelengse hate?
Nu anyar pinanggih
Hate can gilig rarabi
Palangsiang

Cag; Ambu Heny Gustini