Posts from the ‘hasan mustafa’ Category

Makomat Kurbah

Makomat Kurbah [7]
KH. Hasan Mustafa
Kurbah

Alah! Alah! Alah!
Aeh! Aeh! Aeh!

Ma’ari andika ka mana? Da ieu mah anu kaula.
Sipat andika di mana? Da ieu mah anu kaula.
Af’al andika di mana? Da ieu mah anu kaula.

Reup janteng huleng ngahuleng, rarasaan lain beurang lain peuting, lain panas lain tiis, lain poyan lain iuh, lain caang lain poek, lain handap lain luhur, lain aing lain itu. Aing sima kalindih ku uluhiayah, itu sinna kalindih ku ubudiyah; disebut aing da itu, disebut itu da aing, disebut aing bet ngewa kalindih ma’ari, disebut itu bet ngewa, Baca lebih lanjut…

Iklan

Makomat Sidikiah

Makomat Sidikiah [6]
KH. Hasan Mustafa
SidikiahBarang bray mukakeun lawang rasa Rahmaniyah perbawa kapangeranan, tazaliyat, hartina perbawa rasa, sirna adegan gapura: Aeeeh! Naha salam aing euweuh nu ngajawab? Sihoreng teh gapura nyatana siloka, lampu rantuy 99 nyatana asmaul husnq sabagian jamaliyah sabagian jalaliyah, sabagian kamaliyah, ditambahan ku asma kasampurnaan nu taya bilanganana. Tihang tujuh buktina adegan maani Jandela dibuka ku ma nawiyah. Lawang kori timbangan khaof jeung roja’ dibukana ku sosi qisthosi 1 mustaqim. Tangga lima nyatana martabat anu geus kaliwat, kagenep bangbarung Sidikiyah, Kajembaran RaluManiyah: tangkal tanjung nyatana sidrati’1-muntahq kembang seungit kanyataan jamaliyah, kembang burung kanyataan jalaliyah; daun hejo kanyataan jamaliyah, daun kalakay kanyataan jalaliyah; seungitna buah asak kanyataan jamaliyah, buah murag kanyataan jalaliyah. Moal murag buah, lamun asak kembang; moal burung kembang, lamun waras dahan; moal gering dahan lamun hirup tangkal; moal gering tangkal lamun waras akar. Baca lebih lanjut…

Makomat Sahadah

Makomat Sahadah [5]
KH. Hasan Mustafa
Sahadah (Perbawa Iblis ti Kenca)

Barang cat kana gelaran sahadah ku perbawa iblis ti kenca: Ah! Aing kapalang! Hanas enggeus heubeul cape , ngalakonan parentah kolot-kolot, lampah Islam ku badan, percaya kana caritaan kolot-kolot ku ati sapanjangna, tur geus panceg jejeg taya kakurangan. Ari ayeuna aing karep pon karep, sono pon sono, taya halanganana, da bubuhan Nu Murah kudu disembah, Nu Asih geusan ngabakti; tapi ari nepi ka hayang wawuh mah, lain layak lain pantesna, da aing puguh tumarima hina, amal saeutik, iman ipis; asa papakelesa teuing, kuriak geura moal kadada kaawakan. Pinter aing rebo ku bodo, beunghar ku dosa. Baca lebih lanjut…

Makomat Ihsan

Makomat Ihsan [4]
KH. Hasan Mustafa
Ihsan (Kiri, Perbawa Iblis)

Barang cat kana gelaran ihsan, reup poek ati, perbawa kaiblisan ti kenca. Ah! Geus lawas pisan nya milampah Islam, tetep ati kapercayaan kana sacaritaan kolot, bosen onam moal da kapalang; hanas taya karasana wayahna bae. Ngan keur naon ku aing ditambahan deui karepotan kasusahan. Gjusti nimbang,’riajan ka nu dosa pisan, kapan sipatna ngahampura. Sumawonna ka lebah aing, jelema kumureb ti babaheula, tangtu dimokahakeun, da tacan ngamaha dosa, tacan ngamaha ngarempak larangan. Kapan Allah Nu Uninga, tangtu uningaeun kana kaapesan aing, henteu daya henteu upaya, Gusti Allah nu kagungan. Nil dipandang hayang meunang kahadean, kapan aing oge tara dina kagorengan, tara dina pamangmangan. Moal gedag kalinduan sabot dina senangna mah Baca lebih lanjut…