Posts from the ‘Pupujian Papateh Hirup’ Category

Jerit Pibatin Kabirahian Manusa

Ka Alloh abdi nyalindung,

tina panggodana setan.

Kalayan Asma Nu Agung,

Alloh Anu Welas Asih.

 

1.     Ya Alloh Nu Maha Agung,

abdi sumujud babakti,

nunuhun gaduh paneda,

kalayan asmaning Gusti,

ngalimpudan jagat raya,

nu kawasa tanpa tanding,

Baca lebih lanjut…

Iklan

Kidung Sasadu Papalaku

  • Awitan puji Nu Agung, didastakeun ka Ilahi,

ka Alloh Nu Maha Endah,

nu ngupah ngapeh pibatin.

rehing ku widi Mantenna,

rengse nganggit ngahariring.

  • Hariring awak satangtung, birahi ti awit lahir,

cuang-cieung ngan sorangan, sorangeun diri pribadi,

sajorelat kingkilaban,

citangis ti Ahli Bait. Baca lebih lanjut…